Beleidsvoornemen en subsidieplafond op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (S&L Office Onderzoek)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-01-2001 t/m 31-12-2005

Beleidsvoornemen en subsidieplafond op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (S&L Office Onderzoek)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, derde lid, 1.1.10, 2.4.7. en 2.4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.4.7 en 2.4.8. van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt in aanvulling op het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 januari 2001, nr DCO/OC - 688/002 voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001 ten behoeve van activiteiten gericht op de inrichting en werking van een Support and Liaison Office ten behoeve van onderzoekssamenwerkingsprogramma's in het kader van het programma Onderzoek het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsvoornemen. Voor deze activiteiten geldt een subsidieplafond van f 500.000.

2

[Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen om subsidie kunnen niet later dan 6 weken na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, worden ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCO/OC.

3

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien meer dan één aanvraag voldoet aan de vereisten die in de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken en in dit besluit zijn gesteld, zal de aanvraag die in verhouding tot de omvang van de gevraagde subsidie de hoogste bijdrage levert aan de realisering van de doelstellingen van de artikelen 2.4.7 en 2.4.8 van de regeling en van dit besluit voor toekenning van subsidie in aanmerking komen.

4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
de

directeur-generaal

Internationale Samenwerking,

R. Keller

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor een eenmalige subsidiëring met een bedrag van ten hoogste f 500.000 voor een periode van drie jaar komt in aanmerking de inrichting en werking van een Support and Liaison Office (S&L Office) in Nederland van waaruit steun zal worden verleend aan onderzoekssamenwerkingsprogramma's in verschillende ontwikkelingslanden. Op dit moment betreft dit samenwerkingsprogramma's met de Filippijnen en met Ghana. De programma's worden uitgevoerd in de betreffende OS landen en worden bestuurd door een Joint Programme Committee (JPC) per programma.

Het S&L Office zal een voornamelijk faciliterende rol vervullen. Het S&L Office ontplooit de volgende activiteiten:

  • a) ondersteuning van de leden van de JPC's, meer in het bijzonder de Nederlandse leden, bij hun werkzaamheden in dat verband, onder andere op het gebied van communicatie, planning en logistiek;

  • b) het organiseren van bijeenkomsten van JPC's in Nederland;

  • c) het verschaffen van informatie aan Nederlandse onderzoekers en onderzoeksinstellingen over de samenwerkingsprogramma's, onder andere ten aanzien van missie, invalshoek, werkwijze, strategie en werkzaamheden, en aan deelnemers aan de samenwerkingsprogramma's over Nederlandse onderzoekers en onderzoeksinstellingen;

  • d) hHet ondersteunen van deelnemers aan de samenwerkingsprogramma's bij het leggen en onderhouden van contacten met Nederlandse onderzoekers en onderzoeksinstellingen;

  • e) dienstverlening aan en op verzoek van de instanties in ontwikkelingslanden die belast zijn met de uitvoering en beheer van programma's.

Het S&L Office zal functioneren onder de leiding van de JPC's. Een `Raad van Toezicht', die in principe niet vaker dan één keer per jaar bij elkaar komt, ziet toe op het algemeen functioneren.

Het subsidieverleningstijdvak bedraagt drie jaar.

Uit oogpunt van doelmatigheid zal slechts aan één aanvrager subsidie worden verleend.

Terug naar begin van de pagina