Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit [...] (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2005.]
Geldend van 31-01-2001 t/m heden

Besluit van 20 januari 2001 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning in verband met de invoering van de Werkloosheidswet voor overheidspersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 6 december 2000, BW2000/u100347, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op artikel 66 van de Gemeentewet en artikel 65 van de Provinciewet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 december 2000, no. W04.00.0592/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 15 januari 2001, nr. BW2001/50054, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Op uitkeringen, welke op 31 december 2000 worden verstrekt op grond van artikel 46 en 46b van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en artikel 21 van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, blijft tot 1 januari 2003 het Rijkswachtgeldbesluit 1959 van overeenkomstige toepassing.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2000, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 januari 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de dertigste januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina