Wijzigingsbesluit Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (invoering van de financieringsparagraaf)

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 31-01-2001 t/m 03-05-2007

Besluit van 19 januari 2001 tot wijziging van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 in verband met de invoering van de financieringsparagraaf

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2000, FO2000/U96314;

Gelet op de artikelen 190 van de Provinciewet en 186 van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 december 2000, nr. W04.00 0529/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 januari 2001, FO2001/U50826;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995.]

Artikel II

[Vervallen per 04-05-2007]

De financieringsparagrafen worden voor de eerste maal opgenomen in de toelichting bij de begroting en het jaarverslag in de begroting voor en het jaarverslag over het begrotingsjaar 2002.

Artikel III

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 januari 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de dertigste januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina