Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 24-01-2001 t/m 21-09-2004

Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW,

Besluit:

Artikel 1. Taakstelling Landelijk instituut sociale verzekeringen

[Vervallen per 22-09-2004]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt in 2001 voor ten minste 23.000 uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast gericht op inschakeling in het arbeidsproces.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina