Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 24-01-2001 t/m 21-09-2004

Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en artikel 130, zevende lid, van de Werkloosheidswet,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Uitvoeringsfonds van de overheid

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Uitvoeringsfonds voor de overheid in 2001 een rijksbijdrage van 87,9 miljoen gulden toegekend voor het vaststellen van trajecten als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid.

  • 2 De betaling van de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen vindt plaats in vier gelijke termijnen in elke tweede maand van een kwartaal.

  • 3 Indien het aantal uitkeringsgerechtigden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, lager is dan de helft van het in de Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001 opgenomen aantal, kan de Minister de betaling van de vierde termijn van de rijksbijdrage, bedoeld in het tweede lid, opschorten tot het moment waarop de rijksbijdrage definitief wordt vastgesteld.

Artikel 3. Verantwoording taakstelling

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen zendt uiterlijk op 1 oktober 2001 een verantwoording aan de Minister omtrent het aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, voor wie in de eerste zes maanden van 2001, binnen 12 maanden na het intreden van werkloosheid een traject is vastgesteld.

  • 2 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen zendt uiterlijk op 1 juni 2002 een verantwoording aan de Minister omtrent het aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, voor wie in 2001 binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid een traject is vastgesteld.

  • 3 Bij de verantwoording, bedoeld in het tweede lid, wordt een accountantsverklaring gevoegd die een oordeel bevat omtrent de getrouwheid van deze verantwoording.

Artikel 4. Vaststelling rijksbijdrage

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, wordt binnen een jaar na ontvangst van de verantwoording, bedoeld in artikel 3, tweede lid, door de Minister definitief vastgesteld.

  • 2 Indien het aantal uitkeringsgerechtigden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, lager is dan het in de Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001 opgenomen aantal, kan de Minister het verschil toevoegen aan de taakstelling met betrekking tot het aantal uitkeringsgerechtigden voor wie het Landelijk instituut sociale verzekeringen in het jaar 2002 of de daarop volgende jaren een traject dient vast te stellen, dan wel de rijksbijdrage lager vaststellen dan 87,9 miljoen gulden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

`s-Gravenhage, 18 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina