Vaststellingsregeling subsidieplafond 2001 ex artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 20-01-2001 t/m 22-12-2004

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. FEA 2061, houdende de vaststelling van het subsidieplafond voor 2001 voor subsidiëring ingevolge artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2001 bedraagt:

  • a. voor het programma Nieuwe Sleutelprojecten: ƒ 600.000,-;

  • b. voor het programma URB Landelijke Gebieden: ƒ 4.458.000,-;

  • c. voor doelsubsidies en overige programmasubsidies: ƒ 1.500.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina