Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie; meegeven van verliezen bij einde belastingplicht overdrager

[Regeling vervallen per 11-10-2008.]
Geldend van 17-01-2001 t/m 10-10-2008

Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie; meegeven van verliezen bij einde belastingplicht overdrager

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 11-10-2008]

In mijn besluit van 1 juli 1993, nr. DB93/2165M, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 februari 1998, nr DB97/3358M, punt 4.2, geef ik als mijn beleid het volgende te kennen.

Indien een buitenlands belastingplichtige zijn gehele met behulp van een vaste inrichting in Nederland gedreven onderneming overdraagt aan een daartoe opgerichte naamloze of besloten vennootschap met toepassing van artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet Vpb) en zijn belastingplicht hierdoor eindigt, ben ik bereid goed te keuren dat de aanspraak op voorwaartse verliesverrekening overgaat op de overnemer, dan wel dat de door de overnemer geleden verliezen binnen de gestelde termijnen achterwaarts kunnen worden verrekend met de binnenlands inkomens van de overdrager.

In punt 4.3 van dit besluit geef ik aan dat dit beleid overeenkomstige toe te passen indien de belastingplicht van een stichting of vereniging eindigt door overdracht met toepassing van artikel 14 van de Wet Vpb.

Ik heb besloten dit beleid niet alleen toe te passen bij overdracht aan een daartoe opgerichte vennootschap, maar ook bij overdracht aan een bestaande vennootschap.

Voor de volledigheid merk ik op dat ik voor bedrijfsfusies met een overgangstijdstip gelegen na 31 december 2000 deze beleidsverruiming ook kenbaar heb gemaakt in mijn besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M.

Hieronder vermeld ik de na deze verruiming geldende vereisten en voorwaarden voor verrekening door de overnemende vennootschap van door de overdragende vennootschap geleden verliezen of behaalde winsten.

Ook bevat dit besluit een toestemming aan de inspecteur tot het namens mij afdoen van verzoeken om een dergelijke goedkeuring.

2. De vereisten en voorwaarden voor verrekening door de overnemende vennootschap van door de overdragende vennootschap geleden verliezen of behaalde winsten

[Vervallen per 11-10-2008]

A. Begripsomschrijving

[Vervallen per 11-10-2008]

In deze vereisten en voorwaarden wordt verstaan onder:

de Wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

de overdrager: de overdragende belastingplichtige;

de overnemer: de overnemende belastingplichtige;

het overgangstijdstip: het tijdstip van wanneer af de overgedragen onderneming wordt geacht rechtstreeks voor rekening en risico van de overnemer te zijn uitgeoefend;

de overdracht: de feitelijke inbreng van activa in en overneming van passiva door de overnemer.

B. Vereisten voor goedkeuring

[Vervallen per 11-10-2008]

De aanspraak op voorwaartse verliesverrekening van de overdrager kan overgaan naar de overnemer, dan wel de door de overnemer na het overgangstijdstip geleden verliezen kunnen binnen de termijn van artikel 20 van de Wet Vpb worden verrekend met de winsten van de overdrager, indien aan de hierna volgende vereisten wordt voldaan.

1. De overdracht betreft de gehele onderneming, dan wel ingeval van overdracht door een buitenlands belastingplichtige, de gehele met behulp van een vaste inrichting in Nederland gedreven onderneming.

2. Door de overdracht eindigt de vennootschapsbelastingplicht van de overdrager.

3. De overdracht vindt plaats met toepassing van artikel 14 van de Wet.

C. Voorwaarden bij carry-forward

[Vervallen per 11-10-2008]

De overgang van de aanspraak op voorwaartse verliesverrekening van de overdrager naar de overnemer vindt plaats onder de volgende voorwaarden.

1. Na de overdracht vindt verrekening van de bij de overdrager onverrekend gebleven verliezen uitsluitend plaats bij de overnemer.

2. De toepassing van artikel 20 van de Wet Vpb op voor het overgangstijdstip geleden verliezen door de overdrager vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

Winstsplitsing

2a. De winst van de overnemer wordt telkenjare gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overnemer gedreven onderneming en een deel dat betrekking heeft op de door de overdrager overgedragen onderneming (hierna: winstsplitsing).

Deze winstsplitsing vindt plaats alsof de bedrijfsfusie niet heeft plaatsgevonden, waarbij slechts winst aan de onderneming van de overdrager of de overnemer kan worden toegerekend voor zover deze als zodanig bij de overnemer tot uitdrukking komt.

Horizontale verrekening van verliezen

2b. Indien de winst van de overnemer positief is, wordt het aldus uit bovenstaande winstsplitsing eventueel voortvloeiende negatieve deel, voor zoveel mogelijk, in mindering gebracht op het positieve deel.

Aanspraak op verliezen

2c. Voor zover de nog te verrekenen verliezen van de overdrager reeds vóór het overgangstijdstip bij de overnemer tot uitdrukking zijn gekomen, worden deze verliezen niet verrekend met de winst van de overnemer.

Verticale verrekening van verliezen

2d. De vóór het overgangstijdstip geleden verliezen van de overdrager worden slechts verrekend met het overeenkomstig de onderdelen a en b bepaalde deel van de winst van de overnemer dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overdrager gedreven onderneming, behalve voor zover de verrekening van deze verliezen uit anderen hoofde is beperkt.

3. Deze goedkeuring geldt slechts in het geval dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met toepasssing van artikel 14 van de Wet Vpb.

4. Overdrager en overnemer verklaren binnen twee maanden na dagtekening van de goedkeuring in te stemmen met deze goedkeuring en de daarbij gestelde voorwaarden.

D. Voorwaarden bij carry-back

[Vervallen per 11-10-2008]

De verrekening van na het overgangstijdstip door de overnemer geleden verliezen met winsten van de overdragende vennootschap vindt plaats met inachtneming van de volgende voorwaarden.

1. Na de overdracht vindt verrekening van de winsten van de overdrager alleen plaats met door de overnemer geleden verliezen.

2. De toepassing van artikel 20 van de Wet Vpb op terug te wentelen verlies van de overnemer van één der jaren na het overgangstijdstip naar winsten van de overdrager vindt plaats onder de volgende voorwaarden.

2a. De winst van de overnemer wordt telkenjare gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overnemer gedreven onderneming en een deel dat betrekking heeft op de door de overdrager overgedragen onderneming (hierna: winstsplitsing).

Deze winstsplitsing vindt plaats alsof de bedrijfsfusie niet heeft plaatsgevonden, waarbij slechts winst aan de onderneming van de overdrager of de overnemer kan worden toegerekend voor zover deze als zodanig bij de overnemer tot uitdrukking komt.

2b. Indien de winst van de overnemer negatief is, wordt het aldus uit bovenstaande winstsplitsing eventueel voortvloeiende positieve deel, voor zover mogelijk, in mindering gebracht op het negatieve deel.

2c. De voor het overgangstijdstip behaalde winsten van de overdrager worden slechts verrekend met het overeenkomstig de onderdelen a en b bepaalde deel van het verlies van de overnemer dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overdrager gedreven onderneming, behalve voor zover de verrekening van deze verliezen uit anderen hoofde is beperkt.

Deze verrekening is echter uitgesloten indien dat verlies al is verrekend met winsten van de overnemer.

2d. Indien verrekening van verlies heeft plaatsgevonden overeenkomstig c. vervalt de mogelijkheid dat verlies te verrekenen met winsten van de overnemer.

3. Deze goedkeuring geldt slechts in het geval dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met toepassing van artikel 14 van de Wet Vpb.

4. Overdrager en overnemer verklaren binnen twee maanden na dagtekening van de goedkeuring in te stemmen met deze goedkeuring en de daarbij gestelde voorwaarden

3. Indiening verzoeken

[Vervallen per 11-10-2008]

Het verzoek om bovenbeschreven goedkeuring moet gedaan worden door de overdragende en overnemende belastingplichtige gezamenlijk. Het verzoek moet worden ingediend bij de inspecteur belast met de aanslagregeling vennootschapsbelasting van de overdragende belastingplichtige.

4. Toestemming aan de inspecteur

[Vervallen per 11-10-2008]

Ik verleen de inspecteurs toestemming de hierboven beschreven goedkeuring te verlenen wanneer voldaan wordt aan de hierboven vermelde vereisten en onder het stellen van de hierboven vermelde voorwaarden.

Deze toestemming geldt niet indien de inspecteur van oordeel is dat de goedkeuring leidt tot effecten vergelijkbaar met de handel in verliezen. In dat geval zendt hij het verzoek, vergezeld van zijn ambtsbericht door naar het Ministerie van Financiën, Centrum voor proces- en produktontwikkeling.

Bijlage 1. Meegeven van aanspraak op voorwaartse verliesverrekening van de overdrager aan de overnemer bij einde belastingplicht overdrager

[Vervallen per 11-10-2008]

Belastingdienst/<eenheid>

Datum:

Ons kenmerk:

Uw brief van:

Uw kenmerk:

<naam geadresseerde>

<adres>

<postcode + plaats>

Onderwerp: Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Voorwaartse verliesverrekening.

Geachte <naam>,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deel ik u het volgende mede.

De Staatssecretaris van Financiën heeft mij in het besluit van 17 januari 2001, nr. CPP2000/2179M, toegestaan een beslissing te nemen op uw verzoek namens <naam overnemende rechtspersoon (LVN)> te <vestigingsplaats> (hierna overnemer) en <naam overdragende rechtspersoon(LVN)> te <vestigingsplaats> (hierna overdrager).

Gevolg gevend aan die toestemming deel ik u het volgende mede.

Ik keur goed dat bij de overdracht tegen uitreiking van aandelen door de overdrager aan de overnemer de aanspraak op voorwaartse verliesverrekening van de overdrager overgaat op de overnemer.

Aan deze goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarden:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

de Wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

de overdrager: de overdragende belastingplichtige;

de overnemer: de overnemende belastingplichtige;

het overgangstijdstip: het tijdstip van wanneer af de overgedragen onderneming wordt geacht rechtstreeks voor rekening en risico van de overnemer te zijn uitgeoefend;

de overdracht: de feitelijke inbreng van activa in en overneming van passiva door de overnemer.

1. Na de overdracht vindt verrekening van de bij de overdrager onverrekend gebleven verliezen uitsluitend plaats bij de overnemer.

2. De toepassing van artikel 20 van de Wet Vpb op voor het overgangstijdstip geleden verliezen door de overdrager vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

Winstsplitsing

2a. De winst van de overnemer wordt telkenjare gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overnemer gedreven onderneming en een deel dat betrekking heeft op de door de overdrager overgedragen onderneming (hierna: winstsplitsing).

Deze winstsplitsing vindt plaats alsof de bedrijfsfusie niet heeft plaatsgevonden, waarbij slechts winst aan de onderneming van de overdrager of de overnemer kan worden toegerekend voor zover deze als zodanig bij de overnemer tot uitdrukking komt.

Horizontale verrekening van verliezen

2b. Indien de winst van de overnemer positief is, wordt het aldus uit bovenstaande winstsplitsing eventueel voortvloeiende negatieve deel, voor zoveel mogelijk, in mindering gebracht op het positieve deel.

Aanspraak op verliezen

2c. Voor zover de nog te verrekenen verliezen van de overdrager reeds vóór het overgangstijdstip bij de overnemer tot uitdrukking zijn gekomen, worden deze verliezen niet verrekend met de winst van de overnemer.

Verticale verrekening van verliezen

2d. De vóór het overgangstijdstip geleden verliezen van de overdrager worden slechts verrekend met het overeenkomstig de onderdelen a en b bepaalde deel van de winst van de overnemer dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overdrager gedreven onderneming, behalve voor zover de verrekening van deze verliezen uit anderen hoofde is beperkt.

3. Deze goedkeuring geldt slechts in het geval dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met toepassing van artikel 14 van de Wet Vpb.

4. Overdrager en overnemer verklaren binnen twee maanden na dagtekening van de goedkeuring in te stemmen met deze goedkeuring en de daarbij gestelde voorwaarden.

Hoogachtend,

Belastingdienst/<aanduiding eenheid + plaats>

De inspecteur,

Bijlage 2. Inwilliging van verzoek om achterwaartse verliesverrekening van de overnemer met vóórfusiewinst van de overdrager

[Vervallen per 11-10-2008]

Belastingdienst/<eenheid>

Datum:

Ons kenmerk:

Uw brief van:

Uw kenmerk:

<naam geadresseerde>

<adres>

<postcode + plaats>

Onderwerp: Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Achterwaartse verliesverrekening.

Geachte <naam>,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deel ik u het volgende mede.

De Staatssecretaris van Financiën heeft mij in het besluit van 17 januari 2001, nr. CPP2000/2179M, toegestaan een beslissing te nemen op uw verzoek namens <naam overnemende rechtspersoon (LVN)> te <vestigingsplaats> (hierna overnemer) en <naam overdragende rechtspersoon(LVN)> te <vestigingsplaats> (hierna overdrager).

Gevolg gevend aan die toestemming deel ik u het volgende mede.

Ik keur goed dat de door de overnemer na het overgangstijdstip geleden verliezen binnen de termijn van artikel 20 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kunnen worden verrekend met de winsten van de overdrager.

Aan deze goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarden.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

de Wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

de overdrager: de overdragende belastingplichtige;

de overnemer: de overnemende belastingplichtige;

het overgangstijdstip: het tijdstip van wanneer af de overgedragen onderneming wordt geacht rechtstreeks voor rekening en risico van de overnemer te zijn uitgeoefend;

de overdracht: de feitelijke inbreng van activa in en overneming van passiva door de overnemer.

1. Na de overdracht vindt verrekening van de winsten van de overdrager alleen plaats met door de overnemer geleden verliezen.

2. De toepassing van artikel 20 van de Wet Vpb op terug te wentelen verlies van de overnemer van één der jaren na het overgangstijdstip naar winsten van de overdrager vindt plaats onder de volgende voorwaarden.

2a. De winst van de overnemer wordt telkenjare gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overnemer gedreven onderneming en een deel dat betrekking heeft op de door de overdrager overgedragen onderneming (hierna: winstsplitsing).

Deze winstsplitsing vindt plaats alsof de bedrijfsfusie niet heeft plaatsgevonden, waarbij slechts winst aan de onderneming van de overdrager of de overnemer kan worden toegerekend voor zover deze als zodanig bij de overnemer tot uitdrukking komt.

2b. Indien de winst van de overnemer negatief is, wordt het aldus uit bovenstaande winstsplitsing eventueel voortvloeiende positieve deel, voor zover mogelijk, in mindering gebracht op het negatieve deel.

2c. De voor het overgangstijdstip behaalde winsten van de overdrager worden slechts verrekend met het overeenkomstig de onderdelen a en b bepaalde deel van het verlies van de overnemer dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overdrager gedreven onderneming, behalve voor zover de verrekening van deze verliezen uit anderen hoofde is beperkt.

Deze verrekening is echter uitgesloten indien dat verlies al is verrekend met winsten van de overnemer.

2d. Indien verrekening van verlies heeft plaatsgevonden overeenkomstig c vervalt de mogelijkheid dat verlies te verrekenen met winsten van de overnemer.

3. Deze goedkeuring geldt slechts in het geval dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met toepassing van artikel 14 van de Wet Vpb.

4. Overdrager en overnemer verklaren binnen twee maanden na dagtekening van de goedkeuring in te stemmen met deze goedkeuring en de daarbij gestelde voorwaarden

Terug naar begin van de pagina