Instelling Coördinatiegroep Orgaandonatie

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 10-05-2003 t/m 05-02-2009

Instelling Coördinatiegroep Orgaandonatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Er is een Coördinatiegroep Orgaandonatie, verder te noemen de Coördinatiegroep.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De Coördinatiegroep heeft als doel het stimuleren en volgen van activiteiten waardoor de gang van zaken binnen ziekenhuizen op het gebied van orgaandonatie wordt verbeterd en de bereidheid van de bevolking om zich als orgaandonor beschikbaar te stellen wordt vergroot.

 • 2 Om dit doel te realiseren heeft de Coördinatiegroep de volgende taken:

  • a. stimuleren van overleg en afstemming tussen de bij het onderwerp betrokken partijen;

  • b. opstellen van spelregels voor het bevorderen van de afstemming en het volgen van de nakoming van deze spelregels;

  • c. actief afstemmen met betrokkenen over te realiseren veranderingen, inclusief afstemming over het in gang zetten en zonodig subsidiëren van projecten en dergelijke;

  • d. bevorderen van concrete afspraken tussen partijen omtrent de taakverdeling en verantwoordelijkheid bij het realiseren van gewenste veranderingen;

  • e. volgen van de voortgang naar aanleiding van uitgebrachte adviezen en bevorderen dat daar waar nodig bijsturing plaatsvindt;

  • f. verzamelen van de informatie die relevant is om de voortgang te kunnen volgen, onder andere op basis van terugkoppeling door de betrokken partijen;

  • g. verzorgen van rapportages over de voortgang respectievelijk verzorgen van eindrapportages.

 • 3 De Coördinatiegroep kan aanbevelingen uitbrengen.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De Coördinatiegroep wordt vooralsnog ingesteld voor een periode van vier jaar; na één jaar vindt een tussenrapportage plaats, na twee jaar opnieuw en na vier jaar vindt een eindrapportage plaats.

 • 2 De Coördinatiegroep kan commissies instellen met een bij een specifiek aandachtsgebied behorende taakopdracht.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 In de Coördinatiegroep hebben zitting:

  • -

   mw. ir. M.J. Alphenaar, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, secretaris;

  • -

   dhr. P.P.A. Beerkens, namens de Nierstichting Nederland, lid;

  • -

   dhr. drs. W. Geerlings, namens de Vereniging Academische ziekenhuizen, lid;

  • -

   mw. drs. B.J.J.M. Haase, namens de Nederlandse Transplantatie Stichting, lid;

  • -

   dhr. C. Mertens, namens de Stichting Transplantatie Nu, lid;

  • -

   mw. A.R. van Netten, namens de Stichting Donorvoorlichting, lid;

  • -

   dhr. drs. G. Numan, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid;

  • -

   dhr. dr. G.J. Olthof, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid;

  • -

   mw. mr. R.P. de Roode, namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, lid;

  • -

   dhr. dr. J.M.G.A. Schols, namens Arcares, lid;

  • -

   dhr. J.W. Schouten, arts, namens Zorgverzeraars Nederland, lid;

  • -

   dhr. prof. dr. J.C. Terlouw, op persoonlijke titel, voorzitter;

  • -

   dhr. dr. J. A. van der Vliet, namens de Nederlandse Transplantatie Vereniging, lid;

  • -

   dhr. RJ.G. Zeguers, namens het Donorregister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid.

  • -

   dhr. N.G.M. Oerlemans, arts mba, namens de NVZ vereniging van ziekenhuizen, lid;

  • -

   mw. dr. E. Pels, namens de Hoornvlies Stichting Nederland, lid;

  • -

   drs. C.A.M. Goverde, namens de Stichting Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging, lid;

  • -

   dhr. prof. dr. J.E.M. Akveld, projectleider donatiefunctionarissen, lid;

  • -

   dhr. drs. B. Elbertse, namens NIGZ-Donorvoorlichting, lid;

  • -

   mw. drs. P. van Gelderen, namens de Leverstichting Nederland, lid.

 • 2 Elk lid kan een vaste plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2009]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Coördinatiegroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Coördinatiegroep opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina