Regeling vaststelling premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 19-01-2001 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op de artikelen 97c en 124, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Ufo-premiepercentage:

het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet.

Artikel 2. Vaststelling Ufo-premiepercentage

[Vervallen per 22-09-2004]

Het Ufo-premiepercentage voor het jaar 2001 is 0,80%.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 15 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina