Doorstroomregeling vmbo - beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-08-2003 t/m 24-11-2020

Doorstroomregeling vmbo - beroepsonderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, handelende mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op de artikelen 8.2.1, eerste en derde lid, onderdeel e, en 8.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gehoord de organisaties in het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van de instellingen en de landelijke organen;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. WVO: de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • d. assistentopleiding: een assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel a, van de wet;

 • e. basisberoepsopleiding: een basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel b, van de wet;

 • f. vakopleiding: een vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel c, van de wet;

 • g. middenkaderopleiding: een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel d, van de wet;

 • h. basisberoepsgerichte leerweg: de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;

 • i. kaderberoepsgerichte leerweg: de kaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;

 • j. gemengde leerweg: de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de WVO;

 • k. theoretische leerweg: de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de WVO;

 • l. landelijk orgaan: het landelijk orgaan, bedoeld in artikel 9.2.1 van de wet.

Artikel 2. Drempelloze instroom niet verwante opleidingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In bijlage 1 behorende bij deze regeling zijn opgenomen de basisberoepsopleidingen waarvoor niet een assistentopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, van de wet, die opleidt voor een zelfde beroep of beroepencategorie.

Artikel 3. Doorstroom naar verwante opleidingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma vmbo van de basisberoepsgerichte leerweg van één van de sectoren techniek, economie, zorg en welzijn respectievelijk landbouw, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in één van de in bijlage 2a, 2b, 2c respectievelijk 2d behorende bij deze regeling genoemde basisberoepsopleidingen,

  worden geen vakken en andere programma-onderdelen aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende basisberoepsopleiding.

 • 2 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma vmbo van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg van één van de sectoren techniek, economie, zorg en welzijn respectievelijk landbouw, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in een vakopleiding of middenkaderopleiding waarvan de eindtermen worden voorgesteld aan de minister door één van de landelijke organen opgenomen in bijlage 3a, 3b, 3c respectievelijk 3d, behorende bij deze regeling,

  worden geen vakken en andere programma-onderdelen aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende vakopleiding of middenkaderopleiding.

Artikel 4. Nadere vooropleidingseisen techniek

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma vmbo van de basisberoepsgerichte leerweg van één van de sectoren economie, zorg en welzijn en landbouw, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in één van de in bijlage 2a genoemde basisberoepsopleidingen,

  wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de basisberoepsopleiding.

 • 2 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma vmbo van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg van één van de sectoren economie, zorg en welzijn en landbouw, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in een vakopleiding of middenkaderopleiding waarvan de eindtermen worden voorgesteld aan de minister door één van de landelijke organen opgenomen in bijlage 3a, behorende bij deze regeling,

  wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende vakopleiding of middenkaderopleiding.

Artikel 5. Nadere vooropleidingseisen economie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma vmbo van de basisberoepsgerichte leerweg van de sectoren techniek, zorg en welzijn en landbouw, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in één van de in bijlage 2b genoemde basisberoepsopleidingen,

  wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde, economie dan wel een tweede moderne vreemde taal deel heeft uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de basisberoepsopleiding.

 • 2 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma vmbo van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg van één van de sectoren techniek, zorg en welzijn en landbouw, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in een vakopleiding of middenkaderopleiding waarvan de eindtermen worden voorgesteld aan de minister door één van de landelijke organen opgenomen in bijlage 3b, behorende bij deze regeling,

  wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde, economie dan wel een tweede moderne vreemde taal deel heeft uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende vakopleiding of middenkaderopleiding.

Artikel 6. Doorstroom binnen ROC's en AOC's

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma van een assistentopleiding, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven in een basisberoepsopleiding die opleidt voor eenzelfde beroep of beroepencategorie,

  worden geen aanvullende voorwaarden gesteld ten aanzien van dat diploma om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende basisberoepsopleiding.

 • 2 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van het diploma van een basisberoepsopleiding, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven in een vakopleiding of middenkaderopleiding die opleidt voor eenzelfde beroep- of beroepencategorie,

  worden geen aanvullende voorwaarden gesteld ten aanzien van dat diploma om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende vakopleiding of middenkaderopleiding.

Artikel 7. Overgangsbepaling inzake doorstroom met diploma lbo, vbo, mavo of mavo/vbo

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend beroepsonderwijs, een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een diploma mavo/vbo, waarvan het examen voor alle vakken is afgelegd op tenminste B-niveau, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven in één van de in bijlage 2a, 2b, 2c respectievelijk 2d behorende bij deze regeling, genoemde basisberoepsopleidingen

  wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het examen één voor de betreffende sector relevant vak heeft omvat dat is opgenomen in bijlage 4a, 4b, 4c respectievelijk 4d behorende bij deze regeling.

 • 2 Ten aanzien van degene die

  • a. in het bezit is van een diploma lager beroepsonderwijs, een diploma voorbereidend beroepsonderwijs, een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een diploma mavo/vbo, waarvan het examen voor alle vakken is afgelegd op tenminste C-niveau, en die

  • b. wenst te worden ingeschreven als deelnemer in een vakopleiding of middenkaderopleiding waarvan de eindtermen worden voorgesteld aan de minister door één van de landelijke organen opgenomen in bijlage 3a, 3b, 3c respectievelijk 3d behorende bij deze regeling,

  wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het examen één voor de betreffende sector relevant vak heeft omvat dat is opgenomen in bijlage 4a, 4b, 4c respectievelijk 4d behorende bij deze regeling.

Artikel 8. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling zal met de toelichting in OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Doorstroomregeling vmbo - beroepsonderwijs.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1. Overzicht niet verwante basisberoepsopleidingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Overzicht van basisberoepsopleidingen waarvoor niet een assistentopleiding is opgenomen in het CREBO die opleidt voor een zelfde beroep of beroepencategorie.

Landelijk orgaan

'Niet-verwante' basisberoepsopleidingen techniek

SOM

10060 Vliegtuigmonteur

10061 Vliegtuig onderhoudsmonteur

10062 Vliegtuigbouwer Kunststoffen

10063 Vliegtuigbouwer Metaal

10064 Bank- en Plaatwerker

Vliegtuigbouwkunde

10065 Modelmaker Hout/Kunststof

10066 Gieterijmedewerker

10071 Aankomend Werktuigbouwkundig

Tekenaar

10083 Monteur

Landbouwmechanisatietechniek

10084 Landbouwmachine-Chauffeur Monteur

10085 Installatie monteur Elektro en

Instrumentatie

10115 Scheepsmetaalbewerker

10116 Isoleerder/Plaatbewerker

10751 Monteur Mobiel Intern Transport

Bouwradius

10143 Betonreparateur

10144 Natuursteenbewerker

10145 Primaire Dakdekker

10150 Betonstaalverwerker

10737 Steigerbouwer

10799 Voeger

INNOVAM

10208 Onderdelenadviseur

10209 Auto-Elektricien

10210 Autodemontagetechnicus

10211 Assemblagetechnicus

10213 Dieselmotortechnicus

10214 Revisietechnicus

10219 Motorfietstechnicus

10220 Bromfietstechnicus

10221 Fietstechnicus

SVS

10156 Medewerker Toegepaste Vormgeving

10168 Betonreparateur

10169 Dekvloerenlegger

10170 Monteur Systeemwanden en

-Plafonds

10171 Stukadoor

10796 Medewerker Tentoonstellingsbouw

VEV

10252 Monteur Communicatienetten (MCN)

10253 Monteur Communicatie-Installaties

(MCI)

10254 Monteur Consumentenelektronica

(MCE)

10255 Monteur Industriële Elektronica

(MIE)

10256 Monteur Witgoedapparaten (MWA)

10257 Monteur Elektronisch Wikkelen

(MEW)

10258 Monteur Elektrotechnische Panelen

(MEP)

10259 Monteur Elektrische

Vliegtuiginstallaties (MVI)

10260 Monteur Elektrische

Bedrijfsinstallaties (MBI)

10261 Monteur Sterkstroominstallaties

(MSI)

10262 Monteur

Middenspanningsinstallaties (MMI)

10263 Monteur Laagspanningsnetten (MLN)

SVGB1

10292 Assistent Pianotechnicus

10301 Aspirant Juwelier

10302 Atelier Uurwerktechnicus

10303 Productiemedewerker Goud- en

Zilversmeden

10332 Assistent Tandtechnicus

10338 Assistent Audicien

10754 Aankomend Graveur

VOC/BETEX

10373 Operator Filament- en

Vezelvervaardiging

10376 Operator Vliesstofvervaardiging

VAPRO

10698 Proefdierverzorger

10699 Medewerker beeldtechnieken

SBW

10454 Aankomend Buizenlegger

10455 Kabelwerker

10457 Aankomend Waterbouwer

10459 Aankomend Rioleringswerker

10461 Aankomend Wegenwerker

10463 Aankomend Straatmaker

INTECHNIUM

10525 Tekenaar gebouwinstallaties

(TGIsan)

10526 Tekenaar gebouwinstallaties

(TGIsan/cv/vent)

10527 Tekenaar gebouwinstallaties

(TGIcv/vent)

10534 Onderhoudsmonteur

installatietechniek (OMi)

10554 Assistent distributiemonteur

Water (ADMw)

10555 Assistent distributiemonteur Gas

(ADMg)

10556 Assistent dakbedekkingsmonteur

(ADAK)

TRANSPORT & LOGISTIEK

10643 Stuurman/Werktuigkundige

Zeevisvaart SW6

10646 Bakschipper/Dekknecht

(Baggerbedrijf)

10647 Scheepstechnicus (Zeevaart)

10648 Schipper/Machinist Beperkt

Werkgebied

10652 Matroos

10653 Bootman

10667 Toerwagenchauffeur/Reisleider

10687 Technisch Administratief

Medewerker

10688 Werktuigkundig Monteur

10691 Operationeel Medewerker Op- en

Overslag

Landelijk orgaan

'Niet-verwante' basisberoepsopleidingen economie

LOB HTV

10397 Medewerker Reizen &

 

Toeristische Informatie

 

10398 Receptionist

 

10399 Gastheer/Gastvrouw

 

10400 Kok

 

10401 Bartender

 

10402 Fast Food-Specialist

Landelijk orgaan

'Niet-verwante' basisberoepsopleidingen zorg en welzijn

OVDB

10440 Medewerker Facilitaire

 

Dienstverlening, niveau 2

 

10441 Voedingsassistent

 

10745 Helpende Welzijn (HW)

 

KOC

 

10508 Kapper

 

10753 Afro Kapper

Landelijk orgaan

'Niet-verwante' basisberoepsopleidingen landbouw

LOBAS

11045 Medewerker BD land- en tuinbouw

 

11046 Medewerker gemechaniseerd loonwerk

 

11047 Medewerker veiling en groothandel

 

11048 Medewerker veehouderij

 

11050 Medewerker bloemen- en tuincentrumbranche

 

11051 Medewerker dierverzorging

 

11052 Medewerker paardenhouderij en paardensport

Bijlage 2a - 2d. Overzicht verwante basisberoepsopleidingen techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Bijlage 2a. Verwante basisberoepsopleidingen techniek

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Landelijk orgaan

'Verwante' basisberoepsopleidingen techniek

SOM

10086 Productietechnisch Vakkracht

10087 Assemblage Vakkracht

10089 Monteur Montage/Onderhoud

10101 Machinaal Verspaner CNC

10102 Slijper

10103 Instrumentmaker

10105 Machinebankwerker Werktuigbouw

10106 Machinebankwerker Fijnmechanisch

10107 Machinaal Verspaner

10108 Frezer

10109 Draaier

10117 Pijpenbewerker

10118 Plaatwerker

10119 Forceur

10120 Bankwerker Aluminium Ramen

10121 Constructiebankwerker/Lasser

10122 Plaat- en Constructiewerker

10126 Booglasser

10718 Draad- en Zinkvonker

10749 Plaatlasser

10750 Pijplasser

Bouwradius

10142 Vakkracht Houtskeletbouw

10146 Betonmodelmaker

10147 Ovenbouwmetselaar

10151 Tegelzetter

10153 Primaire Timmerkracht

10800 Betontimmerkracht B&U/Civiel

10802 Metselaar

SVS

10160 Industriële Lakverwerker Metaal

10161 Industriële Lakverwerker Hout

10162 Metaalconserveerder

10178 Schilder

10807 Glaszetter

INNOVAM

10207 Eerste Verkoper Tankstation

10222 Bedrijfsautotechnicus

10223 Autotechnicus

VOCAR

10212 Carrosseriebouwer

10215 Autospuiter

10216 Voertuiginterieurbouwer

10217 Autoschadehersteller

10218 Caravanhersteller

SVGB2

10275 Gezel Hersteller Schoenen en

Lederwaren

10276 Verkoopmedewerker

Schoendetailhandel

10283 Tassenvervaardiger

10284 Klein Lederwarenvervaardiger

10285 Assembleur

10286 Stikker

10287 Stanser

10311 Assistent Orthopedisch Bandagist

10312 Assistent Orthopedisch

Instrumentenmaker

10317 Vervaardiger Orthopedische

Voorzieningen Onderbeen/Voet

10318 Onderwerkmaker

10319 Schachtenmaker

10320 Leestenmaker

10335 Assistent Opticien

GOC

10354 Behoudsmedewerker

10355 Verpakkingsoperator

10356 Basisnabewerker

10357 Basisdrukker

10358 Basisvoorbereider

VOC/BETEX

10370 Uitvoerend medewerker Kleinvak

Maatkleding

10371 Uitvoerend medewerker Naai-

/Perszaal

10372 Uitvoerend medewerker Snijzaal

10374 Operator Veredeling

10375 Operator Garenverwerking

10377 Operator Vezelverwerking

VAPRO

10422 Operator A

10423 Mechanisch Operator A

10424 Procesoperator A

10697 Laborant

10736 Medewerker Algemene Operationele

techniek

SH&M

10478 Parketlegger

10479 Woningstoffeerder

10480 Verkoper Wonen

10481 Aankomend Meubelstoffeerder

10482 Meubelmaker / Interieurbouwer /

Scheepsinterieurbouwer

10483 Machinaal Houtbewerker

Timmerindustrie/ Meubelindustrie

10484 Werkplaatstimmerman

10485 Gereedschapslijper

10486 Bestekzoeker

10487 Machinaal Houtbewerker Houthandel

INTECHNIUM

10535 Monteur koudetechniek (Mk)

10546 Assistent verwarmingsmonteur

(AVM)

10551 Assistent installatiemonteur

(AIMv)

10553 Assistent installatiemonteur

(AIMd)

TRANSPORT & LOGISTIEK

10678 Chauffeur Goederenvervoer

10679 Warehousemedewerker

Bijlage 2b. Verwante basisberoepsopleidingen economie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Landelijk orgaan

'Verwante' basisberoepsopleiding economie

KC Handel

10021 Magazijn Medewerker

10780 Verkoopmedewerker

10781 Verkoopmedewerker Ambulante handel

St. ECABO

10045 Bedrijfsadministratief Medewerker

10048 Commercieel Administratief Medewerker

10050 Secretarieel medewerker

10808 Service Medewerker ICT

10827 Beveiligingsmedewerker

LOB HTV

10396 Medewerker Recreatie

10499 Banketbakker

10500 Brood- en banketbakker

10501 Broodbakker

10815 Broodbakker Grootwinkelbedrijf

10820 Banketbakker Grootwinkelbedrijf

SVO

10768 Medewerker Versdetailhandel

10769 Productiemedewerker Versindustrie

Bijlage 2c. Verwante basisberoepsopleiding zorg en welzijn

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Landelijk orgaan

'Verwante' basisberoepsopleiding zorg en welzijn

   

OVDB

10428 Helpende

Bijlage 2d. Verwante basisberoepsopleidingen landbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Landelijk orgaan

'Verwante' basisberoepsopleidingen landbouw

   

LOBAS

11044 Medewerker plantenteelt

 

11049 Medewerker levensmiddelentechnoloog 2

 

11053 Medewerker bos- en natuurbeheer

 

11054 Medewerker groenvoorziener/woonomgeving

 

11055 Medewerker hovenier

 

11056 Medewerker land, water en milieu

 

11057 Groen/technisch medewerker recreatiebedrijf

Bijlage 3a - 3d. Overzicht van landelijke organen techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Bijlage 3a. Landelijke organen techniek

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Tot de beroepsopleidingen techniek in het secundair beroepsonderwijs worden de opleidingen gerekend die vallen onder de volgende landelijke organen beroepsonderwijs:

LOB

Branche/ Opleidingen secundair beroepsonderwijs techniek

SOM

Metaal

Bouwradius

Bouw

SVS

Beschermings- en Afwerkingstechnieken,

Reclame- en Presentatietechnieken

INNOVAM/VOCAR

Motorvoertuigen-, Carrosserie- en

Tweewielertechniek

VEV

Elektrotechniek

SVGB

Gezondheidstechnische Beroepen &

Ambachten

GOC

Grafische beroepen

VOC/BETEX

Mode en Textiel

VAPRO

Proces-, Milieu-, Laboratoriumtechniek

en Fotonica

SBW

Grond-, Weg- en Waterbouw

SH&M

Hout en Interieur

Intechnium

Installatietechniek

Transport-logistiek

Transport en logistiek

Bijlage 3b. Landelijke organen economie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Tot de opleidingen economie in het secundair beroepsonderwijs worden de opleidingen gerekend die vallen onder de volgende landelijke organen beroepsonderwijs:

LOB

Branche/ Opleidingen secundair beroepsonderwijs economie

KC-Handel

Handel: Detailhandel, Groothandel en Internationale Handel

St. Ecabo

Economisch-Administratieve Beroepen, Sociaal-Juridische Dienstverlening en Beveiliging

LOB HTV

Horeca, Toerisme en Voeding

SVO

Opleiding voor de vleessector

Bijlage 3c. Landelijke organen zorg en welzijn

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Tot de beroepsopleidingen zorg en welzijn in het secundair beroepsonderwijs worden de opleidingen gerekend die vallen onder de volgende landelijke organen beroepsonderwijs:

LOB

Branche/ Opleidingen secundair beroepsonderwijs zorg en welzijn

OVDB

Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn

KOC

Haarverzorging, Schoonheidsverzorging en Voetverzorging

Bijlage 3d. Landelijk orgaan landbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Tot de beroepsopleidingen landbouw in het secundair beroepsonderwijs worden de opleidingen gerekend die vallen onder het volgende landelijke orgaan beroepsonderwijs:

LOB

Branche/ Opleidingen secundair beroepsonderwijs landbouw

LOBAS

Bloemen- en tuincentrumbranche, dierverzorging en veterinaire ondersteuning, groene ruimte, milieutoezicht, paardenhouderij en paardensport, plant, veehouderij en voedingsindustrie

Bijlage 4a. Sectorrelevante vakken techniek

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze bijlage zijn opgenomen de relevante vakken uit het lbo, vbo, mavo en mavo/vbo voor doorstroom naar de opleidingen, bedoeld in bijlagen 2a en 3a

 • wiskunde

 • natuurkunde

 • scheikunde

Bijlage 4b. Sectorrelevante vakken economie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze bijlage zijn opgenomen de relevante vakken uit het lbo, vbo, mavo en mavo/vbo voor doorstroom naar de opleidingen, bedoeld in bijlagen 2b en 3b

 • economie

 • tweede moderne vreemde taal

 • wiskunde

Bijlage 4c. Sectorrelevante vakken zorg en welzijn

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze bijlage zijn opgenomen de relevante vakken uit het lbo, vbo, mavo en mavo/vbo voor doorstroom naar de opleidingen, bedoeld in bijlagen 2c en 3c

 • biologie

 • wiskunde

 • maatschappijleer

 • geschiedenis

 • aardrijkskunde

Bijlage 4d. Sectorrelevante vakken landbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze bijlage zijn opgenomen de relevante vakken uit het lbo, vbo, mavo en mavo/vbo voor doorstroom naar de opleidingen, bedoeld in bijlagen 2d en 3d

 • wiskunde

 • natuurkunde

 • scheikunde

 • biologie

 1. De deelkwalificaties van de SVGB passen niet allemaal in de sector techniek. Vooralsnog worden ze ingedeeld in deze sector totdat er een nauwkeuriger indeling gemaakt kan worden op basis van analyse van de afzonderlijke kwalificaties. ^ [1]
 2. De kwalificaties van de SVGB passen niet allemaal in de sector techniek. Vooralsnog worden ze ingedeeld in deze sector totdat er een nauwkeuriger indeling gemaakt kan worden op basis van analyse van de afzonderlijke kwalificaties. ^ [2]
Naar boven