Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat wegens onlosmakelijke verbondenheid [...] taak dan wel ter benutting van noodzakelijke restcapaciteit

Geldend van 25-01-2001 t/m heden

Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat wegens onlosmakelijke verbondenheid met publieke taak dan wel ter benutting van noodzakelijke restcapaciteit

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de aanwijzingen 5 en 6 van de Aanwijzingen van de Minister-President inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst van 8 mei 1998 (Stcrt. 1998, 95);

Besluit:

Artikel 1

Door het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat mogen producten en diensten worden aangeboden aan organisaties en personen buiten de rechtspersoon Staat, mits

 • a. het activiteiten betreft die onlosmakelijk verbonden zijn met de uitvoering van de publieke taak van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat en die betrekking hebben op het beschikbaar stellen van overtollige oppervlaktedelfstoffen, materiaal of materieel dan wel op detachering van personeel voor loopbaanontwikkeling, of

 • b. dit geschiedt ter benutting van noodzakelijke restcapaciteit en betrekking heeft op het

  • met gebruikmaking van materieel en apparatuur en dergelijke verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van met weg- en waterbeheer verband houdende gegevens;

  • beschikbaar stellen van gegevens(bestanden), kaarten, leidraden, foto's en dergelijke of programmatuur;

  • beschikbaar stellen van grond, kunstwerken of andere objecten voor het aanbrengen van kabels, leidingen en apparatuur voor telecommunicatievoorzieningen;

  • beschikbaar stellen van ruimte in gebouwen of van capaciteit van werktuigen of materieel, of

  • verzorgen van berichtgeving inzake wegverkeer, scheepvaartverkeer of waterstanden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat wegens onlosmakelijke verbondenheid met publieke taak dan wel ter benutting van noodzakelijke restcapaciteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina