Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 23-01-2004

Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 53, onderdeel e, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt onder `wet' verstaan: Meststoffenwet.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De verklaring, bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de wet is een rapport van bevindingen dat wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van een onderzoek van de desbetreffende aangifte.

  • 2 Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats overeenkomstig het Protocol voor de accountantswerkzaamheden in het kader van het mineralenaangiftesysteem 2000, dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Het rapport van bevindingen met betrekking tot de aangifte wordt gesteld op een daartoe bestemd, door het Bureau Heffingen op verzoek van de heffingsplichtige of een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent ter beschikking gesteld formulier, dat overeenkomstig de op het formulier aangegeven wijze volledig en naar waarheid is ingevuld en door een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent is ondertekend.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De Regeling vaststelling accountantswerkzaamheden mineralenaangiftesysteem Meststoffenwet 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die wordt geplaatst in het supplement bij de Staatscourant waarin deze regeling geplaatst wordt. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina