Aftrekbeperking maaltijden buitenlandse werknemers

[Regeling vervallen per 22-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 18-09-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 17-09-2006

Aftrekbeperking maaltijden buitenlandse werknemers

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, besluit van 26 september 1995, nr. DB95/3173M.

Artikel 3.15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, regelt dat bij het bepalen van de winst de zakelijke kosten en lasten die verband houden met voedsel slechts voor 90% in aftrek komen. Indien een werkgever aan zijn personeel gratis maaltijden verstrekt is de aftrekbeperking van voormeld artikel slechts van toepassing op dat deel van de kosten van de maaltijd dat niet bij de werknemer in de belastingheffing wordt betrokken als loon in natura. Datgeen wat daadwerkelijk in de loonbelasting wordt belast is voor de werkgever als loonkosten volledig aftrekbaar bij het bepalen van de winst, tenzij de factor loon op zichzelf deel uitmaakt van een in aftrekbaarheid beperkte post.

Ik heb aanleiding gevonden goed te keuren dat overeenkomstig het vorenstaande de kosten voor maaltijden welke zijn verstrekt aan buitenlandse werknemers waarvoor de binnenlandse werkgever geen inhoudingsplichtige is, voor het bedrag van de besparing, zoals deze forfaitair is vastgesteld in de artikelen 28, 32 en 55 van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001, voor de toepassing van artikel 3.15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, bij het bepalen van de winst als volledig aftrekbare loonkosten mogen worden beschouwd, tenzij de factor loon op zichzelf deel uitmaakt van een in aftrekbaarheid beperkte post. Het verschil tussen het bedrag van de besparing en de werkelijk gemaakte kosten voor de maaltijden blijft wel onderhevig aan de hierboven vermelde aftrekbeperking.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

Terug naar begin van de pagina