Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf 2000

[Regeling vervallen per 04-07-2003.]
Geldend van 11-01-2001 t/m 03-07-2003

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat,

Gelezen het verzoek van de plaatsvervangend directeur van het Parkeerbedrijf Rotterdam, d.d. 8 september 2000 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op: artikel 142, eerste lid, onder b en c, en derde lid van het Wetboek van Strafvordering; artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2003]

De personen, werkzaam als parkeercontroleur bij het Parkeerbedrijf Rotterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  De toepassing van de onder a en b bedoelde bevoegdheden, dient zich te beperken tot stilstaand verkeer.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Rotterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 6

[Vervallen per 04-07-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 De directeur van het Parkeerbedrijf Rotterdam brengt jaarlijks, voor 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 04-07-2003]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf Rotterdam, nr. 95/0588/DR, d.d. 18 december 1995 en de wijzigingsbesluiten van 12 februari 1996, nr. 96/0092/HG en 7 oktober 1997, nr. 97/0382/FdJ, worden ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 04-07-2003]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 10

[Vervallen per 04-07-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot 27 december 2000. Dit besluit vervalt op 27 december 2005.

Artikel 11

[Vervallen per 04-07-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf 2000.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad geplaatst.

Den Haag, 2 januari 2001

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen, wnd.

,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina