Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 19-01-2001 t/m 31-12-2014

Besluit van 2 januari 2001, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2000, kenmerk Z/VV-2106472, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2000, nummer W13.00.0521/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2000, kenmerk Z/VV-2139021, uitgebracht in overeenstemming met Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien in de periode gelegen tussen 1 januari 1999 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit, aan de persoon die op grond van artikel 21, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, verstrekkingen zijn verleend die ten laste zijn gebracht van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, worden de kosten daarvan niet teruggevorderd.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 januari 2001

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achttiende januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina