Regeling Projectsubsidies Architectuur

[Regeling vervallen per 11-04-2009.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 30-08-2002 t/m 10-04-2009

Regeling Projectsubsidies Architectuur

Met de brief van 18 april 2002, kenmerk K/BO/02/15842 stemt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in met de wijziging van de Regeling Projectsubsidies Architectuur (RPA010101) die wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

In overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Besluit:

Hoofdstuk 1

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

In deze regeling wordt onder architectuur mede verstaan landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde, interieurarchitectuur, ruimtelijke ordening, planologie en infrastructuur.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. manifestatie

  een incidentele, voor publiek toegankelijke activiteit op het gebied van de architectuur, zoals een tentoonstelling, ontwerpersmanifestatie, studiebijeenkomst, charette, presentatie, lezing, (stads- en streek)debat, symposium, congres, workshop, excursie, architectuurwandeling, -rondleiding en -route, culturele manifestatie rond lokale en regionale thema's, omgevingseducatieprogramma e.d.;

 • b. publicatie

  een uitgave op het gebied van de architectuur van een boek, catalogus, oeuvreoverzicht, vakgerichte kritische analyse, publicatie rond prijsvragen en meervoudige opdrachten, reportage in dag-, week-, en maandbladen, handleiding voor individuele opdrachtgever, brochure, reader of cursusmateriaal, programmakrant, (architectuur)gids, (onderzoeks)rapport, e.d.;

 • c. audiovisuele productie

  video-, film- of televisieproducties, diaklankbeelden, cd-rom's, internetprogramma's en -sites, e.d.;

 • d. tijdschrift

  een jaargang van een tijdschrift of een themanummer van een tijdschrift op het gebied van de architectuur;

 • e. ontwerpwedstrijd

  een prijsvraag, meervoudige opdracht of een andere vorm van georganiseerde competitie die in overeenstemming is met 'Kompas. Handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van prijsvragen en meervoudige opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur' en daarop getoetst is door Architectuur Lokaal;

 • f. studie en onderzoek

  historische, actuele of toekomstgerichte studies en onderzoeken die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van de hedendaagse architectuur en stedenbouwkunde, al dan niet op het terrein van het provinciaal en gemeentelijk architectuurbeleid, ontwerpend onderzoek, ontwerpresearch, programmastudie, e.d.;

 • g. programmasubsidie

  subsidie voor een jaarprogramma van een onafhankelijk, lokaal, non-profit architectuurcentrum dat publieksgerichte activiteiten uitvoert op basis van een inhoudelijk samenhangend jaarprogramma op het gebied van de architectuur en stedenbouw;

 • h. project

  het geheel van werkzaamheden ten behoeve van een incidentele, concreet omschreven activiteit als bedoeld onder a t/m g van dit artikel of enig ander initiatief al dan niet digitaal, waarmee de belangstelling voor en het inzicht in de betekenis van architectuur gestimuleerd wordt en waarvan een positieve invloed kan worden verwacht op de omstandigheden waaronder ontwerpen en bouwwerken met een hoge architectonische kwaliteit tot stand kan komen, dat zich afspeelt binnen een van te voren aangegeven periode van maximaal 24 maanden;

 • i. subsidie

  een bijdrage in de kosten van het tot stand brengen van een project of enig ander initiatief waarmee de belangstelling voor en het inzicht in architectonische kwaliteit gestimuleerd kan worden en waarvan een positieve invloed kan worden verwacht op de omstandigheden waaronder architectonische kwaliteit tot stand kan komen;

 • j. gesubsidieerde

  degene aan wie subsidie is verleend als bedoeld in artikel 14;

 • k. het bestuur

  het bestuur als bedoeld in artikel 6 van de statuten;

 • l. adviescommissie

  de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur, als bedoeld in het huishoudelijk reglement, artikel 8 e.v.;

 • m. fonds

  Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Hoofdstuk 2

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 2. Doel

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur kan, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten en volgens de bepalingen vastgesteld in dit reglement, op hun aanvraag aan rechtspersonen of daarmee te vergelijken maatschappelijke organisaties, subsidies verlenen ten behoeve van een project, indien naar het oordeel van het bestuur, de adviescommissie gehoord, het project in overeenstemming met artikel 2 van de statuten een bijdrage levert aan het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van de architectuur in de ruimste zin van het woord en voldoet aan de in het tweede lid vermelde criteria.

 • 2 Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur kan aanvragers subsidie verlenen, wanneer het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de adviescommissie gehoord, een stimulerende bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied en voorwaarden schept voor het ontwerpen en uitvoeren van werken met een hoge architectonische kwaliteit en voldoet aan de volgende criteria:

  Een project moet

  • - van belang zijn voor actuele ontwikkelingen in en discussies over architectuur en stedenbouw;

  • - leiden tot meer inzicht in de betekenis van architectuur en stedenbouwkunde;

  • - bij gebruikers, het publiek in het algemeen, de belangstelling aanwakkeren voor vakprestaties op dit brede terrein;

  een levendige vakbeoefening bevorderen bij ontwerpers op het gebied van architectuur en stedenbouwkunde;

  • - een vernieuwend karakter hebben of een aanvulling inhouden op de bestaande theorie en praktijk;

  • - aanzetten tot nieuwe activiteiten en een stimulans betekenen om gangbare inzichten en werkwijzen ter discussie te stellen;

  • - wat het resultaat betreft van bijzondere betekenis zijn; het dient een groot bereik of uitstralingseffect te hebben.

 • 3 Het bestuur kan nadere criteria stellen ten aanzien van de subsidiëring van projecten.

Hoofdstuk 3

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 3. Werkingssfeer

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

De aanvrager van een subsidie dient een rechtspersoon te zijn of een daarmee vergelijkbare maatschappelijke organisatie, gevestigd in Nederland of daarbuiten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Subsidies worden slechts verleend indien sprake is van een financieringstekort.

 • 2 Subsidies worden slechts verleend wanneer de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen, met inbegrip van het subsidie, voldoende zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

 • 3 Subsidies worden slechts verleend wanneer de aanvrager een zodanige werkwijze toepast dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat de door de aanvrager gestelde doeleinden zullen worden bereikt.

 • 4 Subsidie kan niet worden aangevraagd voor een bijdrage in bouwkosten, het verwerven van eigendommen, exploitatiekosten, inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen. Aanvragen die betrekking hebben op monumentenzorg of -behoud worden niet in behandeling genomen. Onderzoeken naar de haalbaarheid van projecten (bijvoorbeeld van tentoonstellingen en congressen) komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 5 Subsidies ten behoeve van publicaties en tijdschriften worden slechts verleend wanneer de aanvraag is ingediend door een professionele uitgever, een distributieplan onderdeel uitmaakt van de subsidieaanvraag en de financiële aspecten, naar het oordeel van het bestuur, voldoende verantwoord zijn.

 • 6 Subsidies aan gemeenten en provincies bedragen nooit meer dan 50% van de werkelijke kosten.

 • 7 Subsidies ten behoeve van architectuurwedstrijden kunnen geen betrekking hebben op het prijzengeld.

 • 8 Subsidies ten behoeve van studie en onderzoek kunnen, wanneer de studie of het onderzoek wordt uitgevoerd door een architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect, of wanneer de studie of het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van universitair onderzoek, bijvoorbeeld als afstudeerproject of als dissertatie, alleen worden verleend in de kosten die samenhangen met de publicatie.

 • 9 Subsidie ten behoeve van audiovisuele producties kunnen wanneer de aanvraag erop gericht is een televisieprogramma of -film tot stand te brengen, alleen worden aangevraagd voor de inhoudelijke opzet en voorbereiding van het televisieprogramma of film.

 • 10 Subsidies ten behoeve van projecten in het buitenland moeten worden aangevraagd door de buitenlandse instelling die het project organiseert, tenzij de aard van het project dit niet toestaat.

Artikel 5. De subsidies

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Aanvragen voor projectsubsidies kunnen tenminste drie maal per jaar worden ingediend, doch steeds minimaal 10 weken voor de aanvang van het project, met inachtneming van door het bestuur te bepalen inzendtermijnen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Bij het verlenen van het subsidie wordt de periode waarover het subsidie zich uitstrekt bepaald.

Deze periode gaat de 24 maanden niet te boven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Het bestuur stelt subsidieplafonds vast en maakt deze bekend bij de toelichting bij het aanvraagformulier.

 • 2 Subsidie kan slechts worden verleend voorzover de daartoe bestemde middelen van het fonds toereikend zijn.

Hoofdstuk 4

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 8. Aanvraagprocedure

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Het bestuur maakt tenminste drie maal per jaar informatie openbaar over de mogelijkheden tot het aanvragen van een subsidie. Het bestuur vermeldt daarbij de inzendtermijnen en de eisen waaraan een aanvraag voor subsidie dient te voldoen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 De rechtspersoon die voor een projectsubsidie in aanmerking wenst te komen, doet bij het bestuur een aanvraag, met gebruikmaking van een voor dit doel door het bestuur te verstrekken aanvraagformulier.

 • 2 Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanvraagformulier dient volledig en volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen te zijn ingevuld.

 • 3 Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van het in de toelichting bij het formulier voorgeschreven documentatiemateriaal en informatiemateriaal, opdat beoordeeld kan worden of de aanvraag aan de criteria, gesteld in artikel 2, voldoet.

 • 4 Het aanvraagformulier gaat, wanneer de aanvraag wordt ingediend door een privaatrechtelijke rechtspersoon, vergezeld van een afschrift van de oprichtingsakte of statuten en een afschrift van de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.

Hoofdstuk 5

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 10. Formele toetsing

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Het bestuur kan beslissen een aanvraag op formele gronden niet in behandeling te nemen, als het formulier, bedoeld in artikel 9, niet volledig, of niet volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen en eisen is ingevuld, of als dit niet vergezeld gaat van de in de toelichting bij het formulier voorgeschreven documentatie en informatie, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een termijn van twee weken de aanvraag aan te vullen.

 • 2 Het bestuur kan beslissen een aanvraag niet in behandeling te nemen wanneer deze aanvraag niet in de Nederlandse of Engelse taal is gesteld, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een termijn van twee weken de aanvraag met een vertaling aan te vullen.

 • 3 Het bestuur toetst aan de hand van het aanvraagformulier of de aanvrager voldoet aan het bepaalde in de artikelen 3 en 4. Wanneer de aanvrager hieraan niet voldoet, beslist het bestuur de aanvraag op formele gronden niet in behandeling te nemen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Aanvragen waarover eerder negatief is beschikt worden niet in behandeling genomen binnen een periode van zes maanden, tenzij niet gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld.

Hoofdstuk 6

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 12. Inhoudelijke toetsing

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Het bestuur legt een aanvraag ter advisering voor aan de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur.

  Het bestuur stelt daarbij een termijn vast waarbinnen de adviescommissie haar oordeel over de ingediende aanvraag schriftelijk aan het bestuur ter kennis dient te brengen. Deze termijn is niet langer dan zes weken, gerekend vanaf de datum, waarop over de aanvraag advies is gevraagd.

 • 2 Het bestuur kan de adviescommissie vragen prioriteiten te stellen

  • a. in verband met het beschikbare budget;

  • b. in verband met de gekozen prioriteiten binnen het beleid.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Bij de formulering van het advies over het al of niet verlenen van een subsidie dient de adviescommissie zich te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens, documentatie, het beeldmateriaal en eventuele aanvullende informatie.

 • 2 De adviescommissie dient een oordeel te geven over de in artikel 2 bedoelde bijdrage aan het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van de architectuur in de ruimste zin van het woord en over de overige in dat artikel vermelde criteria.

 • 3 Indien de adviescommissie de in artikel 2 bedoelde bijdrage en de kwaliteit, de overige criteria in aanmerking genomen, niet van voldoende belang acht, komt zij tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 4 Indien de adviescommissie de in artikel 2 bedoelde bijdrage en de kwaliteit, de overige criteria in aanmerking genomen, wel van voldoende belang acht, dan brengt zij bij een positief oordeel een positief advies uit.

  Dit advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van het te verlenen subsidiebedrag, alsmede de periode waarover het subsidie zich uitstrekt.

Hoofdstuk 7

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 14. Beslissing

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Geen subsidie wordt verleend dan na een voorafgaand advies van de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur.

 • 2 Binnen een maand na de termijn bedoeld in artikel 12 beslist het bestuur over de aanvraag. Het bestuur doet van een besluit schriftelijk mededeling aan de aanvrager op wie het besluit betrekking heeft.

 • 3 Het bestuur zendt de aanvrager een afschrift van het advies van de adviescommissie tezamen met zijn besluit op de aanvraag.

 • 4 Aan het verlenen van een subsidie kan het bestuur nadere regelen verbinden ter zake van de uitvoering van het project, de presentatie van de resultaten, de verslaglegging en de afrekening van het subsidie.

 • 5 Aan de verlening van een projectsubsidie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.

Hoofdstuk 8

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 15. Bezwaar

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken.

  De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 2 Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het eerste lid, bestaat er geen gelegenheid meer bij het bestuur herziening van de beslissing te vragen.

 • 3 Een bezwaarschrift is ondertekend en bevat

  • - de naam en het adres van de indiener;

  • - de dagtekening;

  • - een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;

  • - de gronden van het bezwaar.

 • 4 Bij het bezwaar wordt zo mogelijk een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

 • 5 Het bestuur kan het bezwaarschrift ter advisering voorleggen aan de adviescommissie.

 • 6 Voordat het bestuur op het bezwaar beslist, stelt het de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 7 Het bestuur kan van het horen van belanghebbenden afzien indien naar het oordeel van het bestuur

  • a. het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is;

  • b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;

  • c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of

  • d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

 • 8 Het horen geschiedt door twee leden van het bestuur en is niet openbaar.

 • 9 Van het horen wordt een verslag gemaakt door een secretaris die door het fondsbureau wordt aangewezen.

 • 10 Het advies van de leden van het bestuur wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen.

 • 11 Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de leden van het bestuur, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Hoofdstuk 9

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 16. Verslaglegging en financiële verantwoording

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Subsidie wordt als voorschot verleend, binnen 4 weken na een positief besluit, als bedoeld in artikel 14.

 • 2 De ontvanger van een subsidie zorgt er voor dat de doelstelling van het project op doelmatige wijze wordt nagestreefd en de werkzaamheden dienovereenkomstig worden geregeld. Voorts zorgt hij ervoor dat een goed beleid en beheer wordt gevoerd, dat het subsidie op een efficiënte wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het wordt verleend en dat alle verplichtingen die het bestuur aan het verlenen van subsidie verbindt, worden nageleefd.

 • 3 De rechtspersoon aan wie een projectsubsidie is verleend dient binnen twee maanden na verloop van de termijn bedoeld in artikel 6, een verzoek tot vaststelling van subsidie in en voegt daarbij een verslag, alsmede een overzicht van de gedane uitgaven en de verkregen inkomsten, gestaafd met bewijsstukken, voorzien van deugdelijke visuele documentatie.

 • 4 De financiële verantwoording dient overeenkomstig de opstelling van de begroting te worden opgesteld.

 • 5 Het subsidie wordt definitief vastgesteld na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde bescheiden.

 • 6 De gesubsidieerde stort teveel ontvangen voorschotten terstond terug, tenzij het bestuur tot verrekening op andere wijze heeft besloten.

 • 7 Het verleende subsidie verplicht de aanvrager het verslag en de documentatie bedoeld in lid 3 van dit artikel aan het bestuur in eigendom over te dragen en aan het bestuur het recht toe te kennen het verslag of delen daarvan alsmede de documentatie te publiceren of anderszins openbaar te maken.

 • 8 De gesubsidieerde doet zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de relevante stukken, schriftelijk mededeling aan het bestuur indien zich omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de beslissing op de aanvraag of op de vaststelling van het subsidie, bedoeld in lid 5.

 • 9 De gesubsidieerde zorgt ervoor dat de administratie met betrekking tot het project op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd, en deze een juist, volledig en actueel beeld geeft van het (financiële) verloop van het project.

 • 10 Voor alle ontvangsten en uitgaven zijn deugdelijke bewijsstukken aanwezig waaruit de aard en de omvang van de geleverde goederen of van de verrichte diensten duidelijk blijken.

 • 11 Het bestuur kan aan de verlening van een subsidie nadere verplichtingen en regels verbinden.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Wanneer een publicatie in enigerlei vorm deel uitmaakt van het project dient in de ontvanger van een subsidie in die publicatie te vermelden dat die publicatie (mede) dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur tot stand is gekomen.

  Van de publicatie moeten direct na het gereedkomen daarvan drie exemplaren aan het Stimuleringsfonds gestuurd worden, 1 exemplaar aan het Nederlands Architectuurinstituut, alsmede 1 exemplaar aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, sector bouwkunst.

 • 2 Wanneer het project in enigerlei openbare vorm gepresenteerd wordt, dient de ontvanger van een subsidie het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de leden van de adviescommissie, alsmede de sector bouwkunst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen daarvan uiterlijk 14 dagen van tevoren op de hoogte te stellen.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

 • 1 Wanneer de totale kosten van een project € 25.000,00 (f 50.000,00) of meer bedragen, ongeacht de hoogte van het subsidie, moet de financiële verantwoording voorzien zijn van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 De financiële verantwoording gaat vergezeld van een accountantsverklaring omtrent de naleving van de door het bestuur aan de verlening van het subsidie verbonden verplichtingen, door de gesubsidieerde op grond van een door het bestuur te verstrekken model opgesteld en door de accountant ondertekend.

 • 3 De gesubsidieerde draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door de externe accountant van het fonds in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden. De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in het subsidie.

 • 4 Indien de totale kosten van het gesubsidieerde project minder dan € 25.000,00 f 50.000,00) bedragen, zijn de bepalingen onder lid 1, 2 en 3 van dit artikel niet van toepassing. In dat geval moet de financiële verantwoording met bewijsstukken worden gestaafd.

 • 5 De gesubsidieerde verstrekt aan het bureau van het fonds op verzoek van het fonds alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de taak van het fonds.

 • 6 Indien door of namens de gesubsidieerde onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, of indien de in deze regeling opgenomen verplichtingen of andere regelen die het bestuur aan het verlenen van een subsidie heeft verbonden niet zijn nageleefd, kan het bestuur de verlening wijzigen dan wel intrekken, het verlenen van voorschotten opschorten en de vaststelling van het subsidie wijzigen, dan wel intrekken.

Hoofdstuk 10

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Artikel 19. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Het bestuur kan, gehoord de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur, om zwaarwichtige redenen van dit reglement afwijken.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 11-04-2009]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na die waarop de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd.

, 1 januari 2001

De stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
voor deze,

A.K Bhalotra

voorzitter

N.A. de Vries

secretaris

Naar boven