Controlevoorschriften Remigratiewet

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 29-07-2001 t/m 30-06-2014

Besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 28 april 2000 houdende controlevoorschriften als bedoeld in artikel 8g van de Remigratiewet (Controlevoorschriften Remigratiewet)

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 8g, eerste lid, van de Remigratiewet

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. Dit besluit is van toepassing op:

  • a. de remigrant;

  • b. de gewezen partner van de remigrant;

  • c. de wees dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 • 2. De Bank past de artikelen 4, 5, 6 en 7 uitsluitend toe voorzover dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de wet en de hierop berustende bepalingen.

Hoofdstuk 2. Verplichtingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon stelt de Bank binnen vier weken in kennis van een wijziging in het adres of het sociaal-fiscaal nummer van zichzelf dan wel zijn partner.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. Op verzoek van de Bank legt de remigrant binnen de door de Bank gestelde termijn:

  • a. een door een bevoegde autoriteit gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn, de burgerlijke staat en de feitelijke gezinssituatie van de remigrant en zijn eventuele partner of kinderen;

  • b. bewijsstukken met betrekking tot het al dan niet voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;

  • c. bewijsstukken met betrekking tot door de remigrant of zijn partner ontvangen uitkeringen welke op de remigratie-uitkering in mindering worden gebracht;

  • d. andere door de Bank gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de basisvoorziening, de remigratie-uitkering dan wel de tegemoetkoming, en waarover de remigrant redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 2. Op verzoek van de Bank legt de gewezen partner van de remigrant binnen de door de Bank gestelde termijn over:

  • a. een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn;

  • b. bewijsstukken met betrekking tot door de gewezen partner ontvangen uitkeringen welke op de remigratie-uitkering in mindering worden gebracht;

  • c. andere door de Bank gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de remigratie-uitkering dan wel de tegemoetkoming, en waarover de gewezen partner redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 3. Op verzoek van de Bank legt de wees, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, binnen de door de Bank gestelde termijn over:

  • a. een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn;

  • b. andere door de Bank gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de remigratie-uitkering dan wel de tegemoetkoming, en waarover de wees, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 4. Indien de Bank verzoekt om overlegging van een origineel document, stelt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon dit tevens voor het maken van een kopie ter beschikking.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon beantwoordt vragen van de Bank binnen een door de Bank gestelde termijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon verschijnt na een oproep van de Bank op een door de Bank te bepalen kantoor en verstrekt de gevraagde gegevens.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon maakt controle mogelijk door personen die daarmee door de Bank zijn belast.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze voorschriften treden in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant, doch niet eerder dan op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: 'Controlevoorschriften Remigratiewet'.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank op 28 april 2000.

G.H. Terpstra

voorzitter

P.A. Schaafsma

president-directeur

Terug naar begin van de pagina