Tijdelijke regeling uitkering experimenten uitvoering basistakenpakket JGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Tijdelijke regeling uitkering experimenten uitvoering basistakenpakket JGZ

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 5, 35, eerste lid, 40a en 43 van het Besluit volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1. definities

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

het besluit:

het Besluit volksgezondheidssubsidies;

de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

JGZ:

preventieve gezondheidszorg ten behoeve van personen in de leeftijd van nul tot negentien jaar;

OKZ:

de ouder- en kindzorg als bedoeld in artikel 26a, eerste lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekosten;

Wcpv:

Wet collectieve preventie volksgezondheid;

basistakenpakket JGZ:

de hierna te noemen JGZ taken:

 • -

  het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;

 • -

  het ramen van de behoeften aan zorg;

 • -

  de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van de perinatale screening op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma;

 • -

  het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;

 • -

  het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen;

experiment:

het proces, en de in dat verband uit te voeren activiteiten, met betrekking tot een vorm van samenwerking tussen een GGD en een thuiszorgorganisatie met het oogmerk het basistakenpakket JGZ integraal uit te voeren;

beschrijven:

het volgen van en rapporteren over een experiment ten aanzien van de ontwikkeling, de uitvoering en de effecten van de desbetreffende samenwerkingsvorm;

GGD:

een gemeentelijke gezondheidsdienst;

GGD-regio:

het werkterrein van een gemeentelijke gezondheidsdienst;

afdeling voor OKZ:

een afdeling die OKZ uitvoert;

thuiszorgorganisatie:

organisatie die onder meer een afdeling voor OKZ in stand houdt;

coördinerende gemeente:

de overeenkomstig artikel 3, tweede lid, aangewezen gemeente.

Artikel 2. samenwerkingsvormen

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister kan aan een coördinerende gemeente een meerjarige uitkering verlenen ten behoeve van een experiment met één van de volgende samenwerkingsvormen:

a) de afdeling OKZ van een thuiszorgorganisatie gaat op in de afdeling van een GGD die de gezondheidszorg voor jeugdigen van vier tot negentien jaar uitvoert, zodat één integrale afdeling JGZ binnen de desbetreffende GGD ontstaat;

b) de afdeling van een GGD die de gezondheidszorg voor jeugdigen van vier tot negentien jaar binnen een bepaalde GGD-regio uitvoert, gaat op in de afdeling OKZ van een thuiszorgorganisatie, zodat één integrale afdeling JGZ binnen de desbetreffende thuiszorgorganisatie ontstaat;

c) een thuiszorgorganisatie en een GGD sluiten met elkaar een contract af voor een integrale uitvoering van de JGZ;

d) andere samenwerkingsvormen die binnen de grenzen van de Wcpv door een gemeente worden ontwikkeld.

Artikel 3. uitkering

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister kan een uitkering verstrekken voor de duur van een experiment.

 • 2 Een experiment duurt maximaal twee jaar.

 • 3 Per GGD-regio wordt niet meer dan één uitkering verstrekt. De uitkering kan worden verstrekt aan de in bijlage bij deze regeling daartoe aangewezen gemeente. De minister kan ambtshalve een andere gemeente aanwijzen voor een regio.

Artikel 4. voorwaarden verstrekking uitkering

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De coördinerende gemeente dient binnen vier weken na publicatie van deze regeling in de Staatscourant een aanvraag in bij de minister.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een door de besturen van de in de desbetreffende GGD-regio gevestigde GGD en de betrokken thuiszorgorganisatie ondertekende intentieverklaring in het geval van een experiment als bedoeld in artikel 2, onder a of b.

 • 3 De samenwerking uit hoofde van het experiment dient op 1 januari 2002 formeel tot stand te komen.

Artikel 5. selectiecriteria

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Uit de conform artikel 4 ingediende aanvragen worden maximaal vijf experimenten geselecteerd met dien verstande dat met betrekking tot de samenwerkingsvormen als bedoeld onder a tot en met c telkens maximaal één experiment wordt geselecteerd en met betrekking tot de sub d bedoelde samenwerkingsvormen maximaal twee experimenten worden geselecteerd.

 • 2 De selectie vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

  a) de mate waarin de opzet van het experiment geschikt is om een helder beeld te krijgen van de effectiviteit van de desbetreffende samenwerkingsvorm;

  b) het beschrijven van het experiment start zo snel mogelijk na 1 januari 2002;

  c) de mate van samenwerking die wordt beoogd.

Artikel 6. bedrag van de uitkering

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De meerjarige uitkering bestaat uit de kosten die de coördinerende gemeente maakt voor het beschrijven van het experiment tot een maximum van € 90 756,04.

 • 2 In 2002 en 2003 wordt jaarlijks een voorschot verstrekt van maximaal € 45 378,02.

Artikel 7. verplichtingen ontvangende gemeente

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De gemeente waaraan een uitkering is verstrekt, dient uiterlijk 31 oktober 2002 een voortgangsrapportage in.

 • 2 De minister kan een standaardmodel ten behoeve van de in het eerste lid genoemde voortgangsrapportage vaststellen.

 • 3 Het niet tijdig voldoen aan de in het eerste lid genoemde verplichting kan tot opschorting van de bevoorschotting van de uitkering leiden.

Artikel 8. bijzondere bijdrage

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Ten behoeve van een experiment als bedoeld in artikel 2, onder a of b, kan de minister de uitkering als bedoeld in artikel 6 vermeerderen met de kosten die de coördinerende gemeente maakt, indien:

  a) er zonder deze kosten een aantoonbare financiële belemmering zou zijn voor het tot stand komen van de samenwerking per 1 januari 2002;

  b) de aanvraag voldoende inzicht biedt in het samenwerkingsproces, de daarmee samenhangende knelpunten en de voorgestelde oplossingen. In het bijzonder geeft de aanvraag een helder beeld van de financiële problematiek rond het experiment.

 • 2 De vermeerdering van de uitkering als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal € 907 560,43 per experiment.

 • 3 De gemeente die een vermeerdering van de uitkering als bedoeld in het eerste lid is verleend, betaalt daarmee niet meer aan de desbetreffende thuiszorgorganisatie of GGD dan het bedrag dat terzake door de minister bij wijze van voorschot is verstrekt.

Artikel 9. toekenning

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister beslist zo spoedig mogelijk maar niet later dan 29 december 2001 op de aanvragen.

Artikel 10. euro

[Vervallen per 01-01-2005]

Tot en met 31 december 2001 bedraagt het bedrag:

- genoemd in artikel 6, eerste lid, f 200.000,-;

- genoemd in artikel 6, tweede lid, f 100.000,-;

- genoemd in artikel 8, tweede lid, f 2.000.000,-.

Artikel 11. citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling uitkering experimenten uitvoering basistakenpakket JGZ.

Artikel 12. inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Bijlage behorend bij de Tijdelijke regeling uitkering experimenten uitvoering basistakenpakket JGZ, artikel 3, derde lid:

[Vervallen per 01-01-2005]

GGD-regio

Ontv. gemeente

GGD Noord Kennemerland

Alkmaar

GGD Twente

Enschede

GGD Eemland

Amersfoort

GGD Amstelland de Meerlanden

Haarlemmermeer

GG & GD Amsterdam

Amsterdam

Dienst Brandweer en Volksgezondheid

Arnhem

GGD Noord en Midden Drenthe

Assen

GGD West Brabant

Breda

GGD Gooi & Vechtstreek

Hilversum

GGD Delfland

Delft

GGD Hart van Brabant

Tilburg

Gemeente Den Haag, Dienst OCW, GGD

Den Haag

GGD Kop van Noord Holland

Den Helder

GGD Regio Stedendriehoek

Apeldoorn

GGD Regio Achterhoek

Doetinchem

GGD Zuid-Holland Zuid

Dordrecht

GGD West Veluwe Vallei

Ede

GGD Eindhoven Eindhoven

Eindhoven

GGD Zuid Oost Drenthe

Emmen

GGD Westelijke Mijnstreek

Sittard

GGD Zeeland

Vlissingen

GGD Midden Holland

Gouda

Hulpverleningsdienst Groningen

Groningen

GGD Zuid Kennemerland

Haarlem

GGD Noordwest Veluwe

Harderwijk

GGD Midden Kennemerland

Velsen

GGD Oostelijk Zuid Limburg

Heerlen

GGD Zuidwest Drenthe

Hoogeveen

GGD Westfriesland

Hoorn

GGD Fryslân

Leeuwarden

GGD Zuid-Holland Noord

Leiden

GGD Flevoland

Almere

GGD Zuidelijk Zuid-Limburg

Maastricht

GGD Regio Nijmegen

Nijmegen

GGD Midden-Limburg

Weert

GGD Rotterdam E.O.

Rotterdam

GGD Zuidhollandse Eilanden

Spijkenisse

GGD Rivierenland

Tiel

GGD Utrecht Utrecht

Utrecht

GGD Zuidoost Brabant

Helmond

GGD Noord-Limburg

Venlo

GGD Nieuwe Waterweg

Schiedam

GGD Zaanstreek-Waterland

Zaanstad

GGD Midden Nederland

Veenendaal

GGD West-Holland

Zoetermeer

GGD Regio IJssel en Vecht

Zwolle

Terug naar begin van de pagina