Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Milieuhandhaving en -metingen [...] Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland 2000

[Regeling vervallen per 27-12-2005.]
Geldend van 12-01-2001 t/m 26-12-2005

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Milieuhandhaving en -metingen van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de afdeling Milieuhandhaving en -metingen van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Middelburg en de korpschef van de politieregio Zeeland;

Gelet op: artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2;

b. de afdeling MH&M:

de afdeling Milieuhandhaving en -metingen van de directie Ruimte, Milieu en Water, van de provincie Zeeland;

Artikel 2

[Vervallen per 27-12-2005]

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur handhaving, inspecteur algemeen, milieuaccountant, clustercoördinator handhaving, afdelingshoofd, juridisch medewerker bij de afdeling MH&M, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Zeeland.

Artikel 4

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Middelburg.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de het regiopolitiekorps Zeeland.

Artikel 6

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 De directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 27-12-2005]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Milieuhandhaving en Metingen van de Directie Ruimte Milieu en Water, van de Provincie Zeeland 18 december 1995, kenmerk 95/0583/DR, wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 27-12-2005]

De op naam gestelde akten van beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 7 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 9

[Vervallen per 27-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 27 december 2000 en vervalt op 27 december 2005.

Artikel 10

[Vervallen per 27-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Milieuhandhaving en -metingen van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 27 december 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

, wnd.,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina