Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren, van de gemeente Den Haag 2000

[Regeling vervallen per 27-12-2005.]
Geldend van 12-01-2001 t/m 26-12-2005

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren, van de gemeente Den Haag 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan,

Gelezen het verzoek van het hoofd Parkeren van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, d.d. 9 oktober 2000 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;

Gelet op:

- artikel 142, eerste lid, onder b en c, van het Wetboek van Strafvordering;

- artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

- het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 27-12-2005]

De personen, werkzaam als parkeercontroleur en als medewerker bezwaar en verhoor bij de Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren, van de gemeente Den Haag, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • a. de Wegenverkeerswet 1994;

  • b. de artikelen 177, 179, 180, 184, 266, 267 en 435, onder ten vierde, van het Wetboek van Strafrecht;

  • c. de Parkeerverordening, resp. de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegd bestuursorgaan is aangewezen.

   De toepassing van de hiervoor bedoelde bevoegdheden, dient zich te beperken tot stilstaand verkeer.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Den Haag.

Artikel 4

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 125 personen als beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 6

[Vervallen per 27-12-2005]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid genoemde strafbare feiten, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 27-12-2005]

 • 1 De directeur van de Dienst Stadsbeheer brengt jaarlijks voor 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 27-12-2005]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeerbeheer, gemeente Den Haag 1995, d.d. 18 december 1995, kenmerk 95/0587/DR, gewijzigd bij besluit van 12 februari 1996, kenmerk 96/0090/HG, en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 februari 1998, kenmerk 98/00055/CVO, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 27-12-2005]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 10

[Vervallen per 27-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 27 december 2000 en vervalt op 27 december 2005.

Artikel 11

[Vervallen per 27-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren, van de gemeente Den Haag 2000.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant en in het Algemene Politieblad geplaatst.

Den Haag, 27 december 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

, wnd.,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina