Tijdelijk examenreglement archivistiek

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 18-01-2001 t/m 31-07-2006

Tijdelijk examenreglement archivistiek

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, F. van der Ploeg,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van het Tijdelijk besluit opleidingen en diploma's archivistiek;

Besluit:

§ 1. Begrippen

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. examen archivistiek A:

het examen ter verkrijging van het diploma archivistiek A, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Tijdelijk besluit opleidingen en diploma's archivistiek;

c. examen archivistiek B:

het examen ter verkrijging van het diploma archivistiek B, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Tijdelijk besluit opleidingen en diploma's archivistiek;

d. examencommissie:

de commissie belast met het afnemen van de examens archivistiek A en B, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Tijdelijk besluit opleidingen en diploma's archivistiek;

e. college van beroep:

het college van beroep, bedoeld in artikel 23.

§ 2. Samenstelling en werkwijze van de examencommissie

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De examencommissie bestaat uit vijftien leden.

 • 2 Ten minste één lid heeft de hoedanigheid van hoger archiefambtenaar als bedoeld in artikel 9 van de Archiefwet 1962.

 • 3 De minister wijst één van de leden tot voorzitter en twee andere leden tot ondervoorzitter van de examencommissie aan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2006]

De examencommissie geeft ten minste éénmaal per kwartaal gelegenheid tot het afleggen van de examens archivistiek A en B op een door de voorzitter van de examencommissie te bepalen tijdstip en plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De voorzitter van de examencommissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van het examen.

 • 2 Hij regelt het gehele examen en stelt de overige leden van de examencommissie alsmede de kandidaten tijdig voor de aanvang van het examen in kennis van alle aangelegenheden, waarvan zij voor een goede gang van zaken op de hoogte dienen te zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De examencommissie vergadert:

  • a. zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt;

  • b. binnen twee weken nadat de voorzitter daartoe een schriftelijk verzoek onder opgave van redenen van ten minste drie leden heeft ontvangen.

 • 2 De examencommissie is bevoegd niet-leden uit te nodigen tot het bijwonen van de in het eerste lid bedoelde vergaderingen, het deelnemen aan de beraadslagingen en het dienen van voorlichting.

 • 3 De examencommissie neemt haar besluiten alleen bij aanwezigheid van meer dan de helft van het aantal leden. Het nemen van een besluit geschiedt bijmeerderheid van stemmen, met dien verstande dat:

  • a. over zaken mondeling wordt gestemd; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;

  • b. over personen schriftelijk wordt gestemd; bij staking van stemmen heeft een herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2006]

De examencommissie brengt jaarlijks vóór 1 mei schriftelijk verslag uit aan de minister van haar werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.

§ 3. De examens archivistiek A en B

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2006]

Degene die aan het examen archivistiek A of B wenst deel te nemen, dient zich hiertoe schriftelijk aan te melden bij de voorzitter van de examencommissie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 Ten minste één week vóór de dag, waarop het examen zal plaatshebben, dient tevens het werkstuk dat het resultaat is van praktische werkzaamheid bij één of meer archiefbewaarplaatsen, te worden overgelegd.

 • 3 De examencommissie is bevoegd in bijzondere gevallen van de in het tweede lid bedoelde verplichting ontheffing te verlenen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 Ten minste één week vóór de dag, waarop het examen zal plaatsvinden, dient tevens het werkstuk dat het resultaat is van de praktische werkzaamheid bij één of meer archiefbewaarplaatsen of onder toezicht van een provinciale inspecteur, te worden overgelegd.

 • 3 De examencommissie is bevoegd in bijzondere gevallen van de in het tweede lid bedoelde verplichting ontheffing te verlenen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De examens of een gedeelte van de examens worden door ten minste drie leden van de examencommissie mondeling afgenomen.

 • 2 De examens zijn openbaar.

Artikel 11

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het examen archivistiek A wordt afgenomen in ten minste twee gedeelten, die onderling door een tijdsruimte van ten minste één week zijn gescheiden, met dien verstande, dat het gehele examen binnen één jaar moet zijn afgelegd.

 • 2 Het eerste gedeelte van het examen archivistiek A omvat de vakken:

  • a. archivistiek;

  • b. methodiek van het archiefonderzoek;

  • c. paleografie, beperkt tot teksten in het Nederlands;

  • d. historische chronologie;

  • e. ambtelijk Nederlands van vóór 1700;

  • f. oorkondenleer;

  • g. archiefwetgeving.

   Het tweede gedeelte van het examen archivistiek A omvat de vakken:

  • h. inleiding tot de rechtswetenschap;

  • i. staatsinrichting van Nederland;

  • j. geschiedenis van de Nederlandse rechtsinstellingen;

  • k. geschiedenis van Nederland en geschiedenis van de Nederlandse staatsinstellingen;

  • l. geschiedenis van de kerkelijke instellingen in Nederland.

Artikel 12

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De tijdsduur voor de vakken van het examen archivistiek A wordt, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, als volgt vastgesteld.

  Vakken eerste gedeelte:

  • a. archivistiek en

  • b. methodiek van het archiefonderzoek: twintig minuten;

  • c. paleografie, beperkt tot teksten in het Nederlands,

  • d. historische chronologie en

  • e. ambtelijk Nederlands van vóór 1700: twintig minuten;

  • f. oorkondenleer: tien minuten;

  • g. archiefwetgeving: tien minuten.

   Vakken tweede gedeelte:

  • h. inleiding tot de rechtswetenschap en

  • i. staatsinrichting van Nederland en

  • j. geschiedenis van de Nederlandse rechtsinstellingen: twintig minuten;

  • k. geschiedenis van Nederland en geschiedenis van de Nederlandse staatsinstellingen: 20 minuten;

  • l. geschiedenis van de kerkelijke instellingen in Nederland: twintig minuten.

 • 2 De examencommissie kan, indien zij dit nodig acht, de totale tijdsduur van zowel het eerste als het tweede gedeelte van het in het eerste lid bedoelde examen met ten hoogste vijftien minuten verlengen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-08-2006]

De examencommissie kan desgevraagd aan degene die tot het examen archivistiek A is toegelaten, gelegenheid geven tevens examen af te leggen in één of meer andere vakken dan bedoeld in artikel 11, eerste lid. Het verzoek daartoe dient bij de aanmelding voor het examen te worden gedaan. De examencommissie stelt de tijdsduur van het examen in dat vak of deze vakken vast. Indien het examen met goed gevolg is af gelegd, vindt daarvan aantekening plaats op het in artikel 19 bedoelde getuigschrift.

Artikel 14

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het examen archivistiek B wordt ongesplitst afgenomen, tenzij de minister anders bepaalt.

 • 2 Het examen archivistiek B omvat de vakken:

  • a. archivistiek;

  • b. methodiek van het historisch onderzoek;

  • c. paleografie, beperkt tot teksten in het Nederlands;

  • d. hoofdzaken van de historische chronologie;

  • e. ambtelijk Nederlands van vóór 1700;

  • f. hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland;

  • g. hoofdzaken van de geschiedenis van Nederland en van de geschiedenis van de Nederlandse staatsinstellingen;

  • h. hoofdzaken van de archiefwetgeving.

Artikel 15

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De tijdsduur voor de vakken van het examen archivistiek B wordt, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, als volgt vastgesteld:

  • a. archivistiek,

  • b. methodiek van het historisch onderzoek en

  • c. hoofdzaken van de archiefwetgeving: twintig minuten;

  • d. paleografie, beperkt tot teksten in het Nederlands,

  • e. hoofdzaken van de historische chronologie en

  • f. ambtelijk Nederlands van vóór 1700: twintig minuten;

  • g. hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland en

  • h. hoofdzaken van de geschiedenis van Nederland, waaronder begrepen die van de staatsinstellingen: twintig minuten.

 • 2 De examencommissie kan, indien zij dit nodig acht, de totale tijdsduur van het in het eerste lid bedoelde examen met ten hoogste vijftien minuten verlengen.

Artikel 16

[Vervallen per 01-08-2006]

De examencommissie kan desgevraagd aan degene die tot het examen archivistiek B is toegelaten, gelegenheid geven tevens examen af te leggen, in één of meer andere vakken dan bedoeld in artikel 14, eerste lid. Het verzoek daartoe dient bij de aanmelding voor het examen te worden gedaan. De examencommissie stelt de tijdsduur van het examen in dat vak of deze vakken vast. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd vindt daarvan aantekening plaats op het in artikel 19 bedoelde getuigschrift.

Artikel 17

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De voor het afleggen van het examen archivistiek A of archivistiek B verschuldigde examengelden bedragen telkenmale f 120, onderscheidenlijk f 60.

 • 2 In bijzondere gevallen kan de minister gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van examengeld, dan wel gehele of gedeeltelijke terugbetaling hiervan verlenen.

Artikel 18

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De voorzitter van de examencommissie houdt aantekening van:

  • a. de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van degenen die de examens archivistiek A en B of een gedeelte daarvan hebben afgelegd;

  • b. de namen van de leden van de examencommissie, die de onder a bedoelde examens hebben afgenomen;

  • c. de door de examencommissie voor elk vak of onderdeel daarvan gegeven beoordeling;

  • d. de door de examencommissie vastgestelde uitslag van de onder a bedoelde examens of een gedeelte daarvan.

 • 2 De uitslag van het examen en de in het eerste lid, onder c, bedoelde beoordeling worden schriftelijk binnen één week aan betrokkenen medegedeeld.

Artikel 19

[Vervallen per 01-08-2006]

Aan degene die een examen archivistiek A of B met goed gevolg heeft afgelegd, wordt een getuigschrift uitgereikt.

Artikel 20

[Vervallen per 01-08-2006]

Wanneer een kandidaat wordt afgewezen, bepaalt de examencommissie één maal een termijn van ten minste drie maanden en ten hoogste één jaar na verloop waarvan opnieuw examen kan worden afgelegd en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de afgewezen kandidaat.

§ 4. Rechtsmiddelen

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 21

[Vervallen per 01-08-2006]

Tegen het besluit tot afwijzing staat voor de belanghebbende beroep open bij het college van beroep.

Artikel 22

[Vervallen per 01-08-2006]

Het beroep kan worden ingesteld terzake dat het besluit in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift dan wel met de redelijkheid of de billijkheid.

§ 5. Samenstelling en werkwijze van het college van beroep

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 23

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Er is een college van beroep voor de examens archivistiek A en B.

 • 2 Het college van beroep bestaat uit drie of vijf leden, waaronder de voorzitter, die door de minister worden benoemd. Het aantal plaatsvervangende leden is niet groter dan het aantal leden.

 • 3 De leden en plaatsvervangende leden maken geen deel uit van de examencommissie of van het bestuur of het personeel van de Stichting archiefschool.

Artikel 24

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Bij de behandeling van een beroep zijn ten minste drie leden van het college van beroep ter zitting aanwezig.

 • 2 Alvorens het beroep in behandeling te nemen nodigt het college van beroep de examencommissie schriftelijk uit om in overleg met de afgewezen kandidaat na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is.

 • 3 De examencommissie deelt binnen drie weken na de uitnodiging, bedoeld in het tweede lid, aan het college van beroep mede tot welke uitkomst het overleg heeft geleid onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 25

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Indien een minnelijke schikking, als bedoeld in artikel 24, tweede lid, niet mogelijk is gebleken, wordt het beroepsschrift door het college in behandeling genomen en wordt de examencommissie schriftelijk uitgenodigd een verweerschrift op te stellen.

 • 2 Het verweerschrift wordt binnen twee weken na de uitnodiging, bedoeld in het eerste lid, bij het college van beroep ingediend.

 • 3 Van het verweerschrift wordt onverwijld een afschrift gezonden aan de appellant.

 • 4 De voorzitter kan eigener beweging de door hem nodig geachte inlichtingen inwinnen en de op het geding betrekking hebbende stukken opvragen.

Artikel 26

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De voorzitter bepaalt op zo kort mogelijke termijn plaats en tijdstip, waarop de behandeling van het beroep ter zitting zal plaatsvinden en geeft partijen daarvan tijdig kennis.

 • 2 De voorzitter kan aan partijen nadere inlichtingen vragen en hij kan andere personen schriftelijk uitnodigen ter zitting aanwezig te zijn voor het geven van inlichtingen en het afleggen van een verklaring als deskundige.

 • 3 De voorzitter kan de zitting verdagen voor het alsnog toepassen van het tweede lid.

Artikel 27

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Voor de behandeling ter zitting kan elk lid van het college van beroep door één of meer bij het beroep betrokken partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden, die het vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken.

 • 2 Op grond van de in het eerste lid genoemde omstandigheden, kan een lid zich verschonen.

 • 3 De andere leden van het college van beroep beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel de verschoning wordt toegestaan.

Artikel 28

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Zodra de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mede, wanneer uitspraak zal worden gedaan.

 • 2 De uitspraak wordt gedaan binnen twee weken na de sluiting van de zitting.

  Deze termijn kan door de voorzitter met ten hoogste twee weken worden verlengd. Aan partijen wordt daarvan tijdig kennis gegeven.

Artikel 29

[Vervallen per 01-08-2006]

Het college van beroep beslist, na beraadslaging achter gesloten deuren, met meerderheid van stemmen zo mogelijk terstond na de zitting en anders hetzij op schriftelijke rondvraag van de voorzitter, hetzij in een daartoe afzonderlijk te beleggen vergadering.

Artikel 30

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Indien het college van beroep het beroep gegrond acht, kan het bepalen dat het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het college van beroep te stellen voorwaarden.

 • 2 Het college van beroep kan daarvoor in zijn uitspraak een termijn stellen.

Artikel 31

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, kan deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van het college van beroep een voorlopige voorziening vragen.

 • 2 De voorzitter beslist op dit verzoek na de examencommissie te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.

Artikel 32

[Vervallen per 01-08-2006]

Herziening van de uitspraak van het college van beroep kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 33

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1999.

Artikel 34

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk examenreglement archivistiek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina