Regeling aanwijzing administratief-technische functies

Geldend van 14-09-2013 t/m heden

Regeling aanwijzing administratief-technische functies

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op artikel 10, derde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als functies, als bedoeld in artikel 10, derde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, worden door het bevoegd gezag aangewezen de functies die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de functie is niet hoger gewaardeerd dan schaal 11 van bijlage I van het Besluit bezoldiging politie;

  • b. er is sprake van een functie waaraan risico's en ongemakken zijn verbonden, waarbij sprake is van twee of meer van de volgende omstandigheden:

   • voor het vervullen van de functie is fysieke inspanning en behendigheid vereist;

   • er is kans op psychisch letsel uit eerstehandservaring door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen door fysieke aanwezigheid bij, of horen of zien van die gebeurtenissen;

   • er is kans op het oplopen van letsel bij conflicten, bij aanhoudingen of in het verkeer;

   • er is sprake van psychische druk door het in luttele seconden moeten nemen van beslissingen in onoverzichtelijke of complexe situaties.

  • c. de ambtenaren in de functie werken volgens een in overwegende mate volcontinue dienstrooster of een dienstrooster met elke 16 weken ten minste 16 maal een consignatiedienst tussen 0.00 uur–06.00 uur.

 • 2 In bijzondere situaties kan het bevoegd gezag ervan afzien de in het eerste lid genoemde functies aan te wijzen.

Artikel 2

Indien het bevoegd gezag een functie aanwijst conform het eerste artikel, wordt dit binnen het desbetreffende onderdeel van de politie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Politiewet 2012 kenbaar gemaakt.

Artikel 3

Administratief-technische functies die tot en met 31 december 2000 door het bevoegd gezag waren aangewezen als functie waaraan een leeftijdsgrens van 60 jaar is verbonden, worden geacht te zijn aangewezen op grond van deze regeling tenzij de ambtenaar die de functie vervult is ingedeeld in een schaal die hoger is dan schaal 11 van bijlage I van het Besluit bezoldiging politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina