Compenserende maatregelen vrachtvervoerssector

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 22-12-2000 t/m 20-03-2008

Compenserende maatregelen vrachtvervoerssector

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Algemeen

[Vervallen per 12-04-2008]

Op 16 september 2000 heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de vervoerders- en verladerssector (transportsector), over de situatie op de brandstoffenmarkt en de invloed daarvan op de concurrentie- en liquiditeitspositie van deze sector. Het resultaat van dat overleg heeft geleid tot tijdelijke tegemoetkomingen voor het jaar 2000 en structurele maatregelen voor de toekomst. De tijdelijke tegemoetkomingen hebben gezien de snel veranderende marktomstandigheden tot doel de liquiditeitspositie van de sector te verlichten. Voor de toekomst is het streven er op gericht om te komen tot een situatie waarin adequate contracten met doorberekeningsclausules voor kostenveranderingen worden afgesloten.

Ter uitvoering van dit overleg zijn de volgende fiscale maatregelen getroffen:

 • a. uitbreiding van de teruggaafregeling paarse dieselolie (voor de zogenoemde zware vrachtauto’s) voor het jaar 2000;

 • b. een uitbreiding van de teruggaafregeling paarse dieselolie voor het jaar 2000 met de zogenoemde lichte vrachtauto’s, autobussen, bepaalde bestelauto’s en taxi’s, voor zover het betreft het bedrag waarmee de oorspronkelijke regeling is verhoogd;

 • c. stimulering van een snelle introductie van zogenoemde laagzwavelige dieselolie;

 • d. het voor het jaar 2000 niet toepassen van de grenzen die in de teruggaafregeling paarse dieselolie van toepassing zijn (bovengrens van 50.000 liter en minimale hoeveelheid van 100 liter per tankbeurt); in 2001 wordt de eis met betrekking tot de minimale hoeveelheid per tankbeurt gecontinueerd, maar dan gesteld op 75 liter.

Voor de toepassing van de teruggaafregeling (voor het jaar 2000) voor taxi’s is toestemming (derogatie) noodzakelijk van de Raad van de Europese Unie. De verzoeken daartoe zijn reeds ingediend. Voor de laagzwavelige dieselolie wordt voorzien in generieke accijnsverlaging voor alle voertuigen beginnend met 8,5 cent per liter aflopend naar 3 cent per liter bij een penetratiegraad van 60% laagzwavelige dieselolie. Ook voor deze differentiatie is een derogatie van de Raad van de Europese Unie nodig. Daarom zal de datum van inwerkingtreding van deze accijnsverlaging bij Koninklijk Besluit worden geregeld.

2. wettelijke maatregelen

[Vervallen per 12-04-2008]

In deze Mededeling wordt aangegeven hoe de tegemoetkomingen geëffectueerd worden. Op basis van de wettelijke maatregelen worden in deze mededeling vier onderdelen onderscheiden:

 • 1. Nabetaling paarse diesel zware vrachtauto’s over het jaar 2000.

 • 2. Nieuwe verzoeken paarse diesel voor lichte vrachtauto’s, bussen, bepaalde bestelauto’s en taxi’s over het jaar 2000.

 • 3. Laagzwavelige diesel in 2001.

 • 4. Wijziging teruggaafregeling paarse diesel (zware vrachtauto’s) in 2001.

2.1. Nabetaling paarse diesel zware vrachtauto’s over het jaar 2000

[Vervallen per 12-04-2008]

Het bedrag van de teruggaaf van de teruggaafregeling paarse dieselolie, zoals opgenomen in artikel 71a van de Wet op de accijns (5,2 cent per liter), wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 verhoogd voor de categorie vervoermiddelen waarvoor deze thans van toepassing is, te weten de zware vrachtauto’s met een toegelaten maximum massa van 12.000 kg of meer.

De verhoging is per kwartaal verschillend en bedraagt het eerste kwartaal van 2000 14 cent per liter, voor het tweede 10,5 cent, voor het derde 7 cent en voor het laatste kwartaal 3,5 cent. Na deze verhoging bedraagt de teruggaaf per liter:

 • voor tankbeurten in het eerste kwartaal: 19,2 cent

 • voor tankbeurten in het tweede kwartaal: 15,7 cent

 • voor tankbeurten in het derde kwartaal: 12,2 cent

 • voor tankbeurten in het vierde kwartaal:

Op deze bedragen worden in mindering gebracht de bedragen die reeds zijn uitgekeerd (5,2 cent per liter).

De bepaling in het derde lid van artikel 71a dat de teruggaaf wordt verleend over maximaal 50.000 liter per jaar per vrachtauto en dat geen teruggaaf wordt verleend voor hoeveelheden van minder dan 100 liter per aflevering, is met terugwerkende kracht over het jaar 2000 niet van toepassing.

Nabetaling per klant door verhoging van het tarief

Het na te betalen bedrag per klant zal over alle betreffende tijdvakken worden getotaliseerd en er zal per klant één voor bezwaar vatbare beschikking worden aangemaakt. In de beschikking is een voorbehoud opgenomen van goedkeuring van het wetsontwerp door de Eerste Kamer en een voorbehoud dat de Europese Commissie geen bezwaar aantekent. De uitbetaling geschiedt via het CBD en het douanedistrict Groningen.

Nabetaling aan buitenlandse ondernemers

Voor zover buitenlandse ondernemers per kwartaal de accijns terugvragen zullen de vervaardigde beschikkingen door B/PO Heerlen worden overgedragen aan de Centrale dienst voor in- en uitvoer (hierna: CDIU) die voor verdere afhandeling zal zorgdragen. De uitbetaling geschiedt dan via het Douanedistrict Groningen.

Indien buitenlandse ondernemers voor de teruggaaf van de accijns een termijn hanteren die gelijk loopt met die van de omzetbelasting, kan geen automatische herberekening per kwartaal plaatsvinden. In dat geval zal indien mogelijk de uitsplitsing per kwartaal door de CDIU of B/PO Heerlen geschieden aan de hand van de bescheiden die met de verzoeken zijn/worden meegezonden. Zo nodig zal de buitenlandse ondernemer worden verzocht in een aanvullend verzoek deze uitsplitsing te maken. De CDIU zal het verlenen van aanvullende teruggaaf bijhouden.

Nabetalingen door verruiming van de teruggaafgrenzen

Wat betreft de nabetaling als gevolg van de verruiming van de teruggaafgrenzen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 (bovengrens van 50.000 liter per jaar en ondergrens van 100 liter per tankbeurt), kan door belanghebbende in de periode 1 januari t/m 31 maart 2001 een (aanvullend) verzoek om teruggaaf worden gedaan omdat bij de CDIU niet bekend is wie daarvoor in aanmerking komt. De verzoeken kunnen per kwartaal op de voor het jaar 2000 vastgestelde formulieren worden gedaan. Voor zover de betreffende ondernemer reeds over de verstreken kwartalen verzoeken om teruggaaf heeft gedaan, dient hij op het verzoek te vermelden: ‘Aanvullend verzoek om teruggaaf’. Het verzoek wordt ingediend bij de CDIU.

Ook buitenlandse ondernemers kunnen een dergelijk verzoek doen. Dat verzoek kan net als het normale verzoek om teruggaaf worden ingediend bij B/PO Heerlen in verband met de samenloop met de teruggaaf van omzetbelasting. Na behandeling van het verzoek wordt het gezonden naar de CDIU voor verdere verwerking.

2.2. Nieuwe verzoeken paarse diesel voor lichte vrachtauto’s, bussen, bestelauto’s en taxi’s over het jaar 2000

[Vervallen per 12-04-2008]

Uitbreiding teruggaafregeling paarse diesel

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 is de teruggaaf als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de accijns ook van toepassing op lichte vrachtauto’s, autobussen, bepaalde bestelauto’s en taxi’s. Er zijn ook voor deze categorieën geen beperkingen van toepassing met betrekking tot de maximum getankte hoeveelheid per auto of de minimum hoeveelheid per tankbeurt. Voor zover deze uitbreiding van de regeling betrekking heeft op taxi’s is derogatie aangevraagd bij de Europese commissie

De teruggaaf voor deze categorieën vervoermiddelen is gelijk aan de hiervoor reeds genoemde verhogingen van de teruggaafregeling paarse dieselolie en bedraagt per liter:

 • voor tankbeurten in het eerste kwartaal: 14,0 cent

 • oor tankbeurten in het tweede kwartaal: 10,5 cent

 • voor tankbeurten in het derde kwartaal: 7,0 cent

 • voor tankbeurten in het vierde kwartaal: 3,5 cent

Begrippen

Onder een lichte vrachtauto wordt verstaan een vrachtauto als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, voor zover deze een toegestane maximum massa heeft van minder dan 12.000 kg.

Onder een autobus wordt verstaan een autobus als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Een autobus komt alleen voor teruggaaf in aanmerking als degene op wiens naam het kenteken is gesteld in het bezit is van een vergunning voor het verrichten van openbaar of besloten busvervoer als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer.

Onder een bestelauto wordt verstaan een bestelauto als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994,

1. met een laadvermogen van meer dan 500 kg, voor zover

 • a. deze hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het vervoer van goederen en

 • b. degene op wiens naam het kenteken is gesteld de auto gebuikt in het kader van

  • een aan hem verleende vergunning voor het verrichten van beroepsvervoer als bedoeld in artikel 5, eerste of derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg of

  • een inschrijving als eigen vervoerder overeenkomstig artikel 15 van die wet of

  • voor vervoer dat van de vergunningplicht is uitgezonderd op grond van het Besluit goederenvervoer over de weg;

2. met een laadvermogen van 500 kg of minder, voor zover

 • a. degene op wiens naam het kenteken is gesteld is ingeschreven in het handelsregister en uit de omschrijving van het uitgeoefende bedrijf kan worden afgeleid dat het vervoer van goederen tot de kerntaken daarvan behoort en

 • b. de bestelauto hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van dat bedrijf.

De vergunning voor het verrichten van beroepsvervoer of de inschrijving als eigen vervoerder, dan wel de inschrijving in het handelsregister dient te zijn aangevraagd op een tijdstip dat is gelegen voor de periode waarop het verzoek betrekking heeft.

Onder een taxi wordt verstaan:

1. een personenauto

 • a. die blijkens een ingevolge de Wet personenvervoer afgegeven vergunning, dan wel voor zover afgegeven een vergunningbewijs, is bestemd om daarmee als personenauto openbaar vervoer of taxivervoer te verrichten en

 • b. daarvoor geheel of nagenoeg geheel wordt gebruikt.

2. een personenauto die blijkens de registratie is bestemd om geheel of nagenoeg geheel te worden gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer.

De vergunning of het vergunningbewijs, dan wel de registratie dient te zijn aangevraagd op een tijdstip dat is gelegen voor de periode waarop het verzoek om teruggaaf betrekking heeft.

Let op: de teruggaaf aan taxi’s treedt pas in werking op het moment dat de Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om een derogatie.

Indiening verzoeken om teruggaaf

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen kunnen de betreffende ondernemers in de periode 1 januari 2001 t/m 31 maart 2001 een verzoek om teruggaaf doen op een formulier dat door de Belastingdienst beschikbaar wordt gesteld. Dit verzoek om teruggaaf, dat moet worden uitgesplitst per kwartaal, beslaat dan het gehele jaar 2000. De verzoeken van binnenlandse ondernemers zullen worden ingediend bij de CDIU die ze namens het Hoofd douane district Groningen zal verwerken. De uitbetaling zal uiterlijk acht weken na indiening van het verzoek geschieden.

Toezending teruggaafformulieren

Vanaf maandag 18 december 2000 kan via het telefoonnummer van de Belastingtelefoon Douane (0800-0143) informatie worden opgevraagd en kan het formulier worden besteld. Door middel van het intoetsen van een nummer kan men een keuze maken. Indien gekozen wordt voor het bestellen van een formulier krijgt men verbinding met de bestellijn. Deze bestellijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Verzoeken buitenlandse ondernemers

Verzoeken van buitenlandse ondernemers kunnen worden ingediend bij B/PO Heerlen in verband met de samenloop met de teruggaaf van omzetbelasting. Na controle (inclusief de juistheid van de over te leggen vergunning, inschrijving e.d.) wordt het verzoek doorgezonden naar de CDIU voor verdere verwerking.

2.3. Laagzwavelige diesel in 2001

[Vervallen per 12-04-2008]

Onder voorbehoud van het verkrijgen van een derogatie wordt een stimulering nagestreefd die het voor alle dieselgebruikers aantrekkelijk maakt om op laagzwavelige dieselolie over te schakelen. Dit houdt in dat het accijnstarief voor laagzwavelige dieselolie op een bij Koninklijk Besluit te bepalen datum verlaagd zal worden. Laagzwavelige dieselolie is nog slechts beperkt verkrijgbaar, maar dit zal naar verwachting snel veranderen. Naarmate de verkrijgbaarheid van laagzwavelige dieselolie toeneemt en de ‘gewone’ dieselolie wordt vervangen door de laagzwavelige, zal ook het kostprijsverschil tussen beide soorten dieselolie afnemen en kan dus ook de mate van stimulering worden verminderd. Om snel op deze marktontwikkelingen te kunnen inspelen wordt bij een bepaalde mate van vervanging het generiek verlaagde accijnstarief weer stapsgewijs verhoogd totdat de stimulering nog 3 cent per liter bedraagt op het moment dat deze brandstof in voldoende mate verkrijgbaar is.

Overigens zal de teruggaafregeling paarse dieselolie worden gehandhaafd voor de zware vrachtauto’s.

2.4. Wijziging teruggaafregeling paarse diesel (zware vrachtauto’s) in 2001

[Vervallen per 12-04-2008]

Met ingang van 1 januari 2001 zal de teruggaafregeling paarse diesel weer uitsluitend van toepassing zijn op zware vrachtauto’s met een maximum toelaatbare massa van 12.000 kg of meer. Het derde lid van artikel 71a van de Wet op de accijns wordt zodanig gewijzigd dat de bovengrens van 50.000 liter per jaar komt te vervallen en de minimaal te tanken hoeveelheid wordt gesteld op 75 liter per tankbeurt.

Terug naar begin van de pagina