Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

Geldend van 29-10-2014 t/m heden

Besluit van 20 december 2000, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken (Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2000, nr. DKP/DE/16/00, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

overwegende dat het gewenst is een medaille vast te stellen als een blijvende herinnering aan Buitenlandse Bezoeken van het Staatshoofd en bij Inkomende Bezoeken aan het Staatshoofd;

overwegende dat deze medaille uitsluitend wordt toegekend bij deze Buitenlandse Bezoeken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

 • b. Buitenlands Bezoek: Buitenlands Bezoek van het Staatshoofd en Inkomend Bezoek aan het Staatshoofd;

 • c. de medaille: de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;

 • d. de oorkonde: de oorkonde zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

Artikel 3

 • 1 De medaille wordt vanwege Ons toegekend door Onze Minister.

 • 2 De medaille kan ter gelegenheid van een Buitenlands Bezoek worden toegekend aan degene die op enigerlei wijze betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van het Bezoek.

 • 3 De medaille kan aan een persoon één maal worden toegekend.

Artikel 5

 • 1 De Kanselarij der Nederlandse Orden draagt zorg voor de vervaardiging en de verstrekking van de medaille en de oorkonde.

 • 2 De verstrekking geschiedt kosteloos.

Artikel 6

 • 1 Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding.

 • 2 In plaats van de medaille mag een draagteken dat bestaat uit het lint opgemaakt in de vorm van een strik, worden gedragen.

 • 3 In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 mm worden gedragen.

 • 4 In plaats van de medaille, de baton of het draagteken mag een verkleinde vorm van de medaille worden gedragen.

Artikel 7

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 20 december 2000

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de vijftiende februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage 1

De medaille is vervaardigd uit zilver en heeft een doorsnede van 35 mm.

De voorzijde toont het naar links gewende portret van het Staatshoofd. Op de keerzijde is het rijkswapen weergegeven.

De medaille hangt aan een lint ter breedte van 37 mm. Het lint is oranje met geheel links en rechts drie banen van 1,5 mm breedte in achtereenvolgens de kleuren rood, wit en blauw, waarbij de rode baan telkens aan de buitenzijde is gelegen.

In de uitvoering voor dames is het lint 27 mm breed en opgemaakt in de vorm van een strik.

Bijlage 2

De tekst van de oorkonde luidt als volgt:

Herinneringsmedaille buitenlandse bezoeken

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft vanwege

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING

bij besluit van

.................... 1

de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken verleend aan

.................... 2

als blijk van waardering voor de betoonde inzet

De Minister van Buitenlandse Zaken

1 Datum en nummer van het besluit.

2 Naam van begiftigde, plaats en datum van geboorte.

Terug naar begin van de pagina