Heffing van successierecht en inkomstenbelasting bij ongevalsuitkeringen ineens

[Regeling vervallen per 12-06-2008.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-01-2001 t/m 11-06-2008

Heffing van successierecht en inkomstenbelasting bij ongevalsuitkeringen ineens

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen
Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3073M
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001. De goedkeuring voor de heffing van het successierecht is gebaseerd op de regeling in het besluit van 24 februari 1969, nr. DB69/688.

Met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen keur ik goed dat voor de heffing van het successierecht buiten beschouwing worden gelaten ongevalsuitkeringen die voor de heffing van de loonbelasting en de inkomstenbelasting zijn aan te merken als loon uit dienstbetrekking, voorzover die uitkeringen worden genoten in de vorm van uitkeringen en verstrekkingen ineens wegens overlijden van de werknemer tengevolge van een ongeval.

Hierbij merk ik op dat met ingang van 1 januari 2001 voor deze uitkeringen en verstrekkingen geen bijzonder tarief meer geldt, met uitzondering van de gevallen waarin de uitkering of verstrekking na invoering van de Wet IB 2001 plaatsvindt, doch het ongeval ervoor heeft plaatsgevonden (hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel Ya, eerste lid, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, welke bepaling is ingevoegd bij de Veegwet Wet IB 2001).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. Het besluit van 24 februari 1969, nr. DB69/688 is in verband hiermee met ingang van 1 januari 2001 vervallen.

Naar boven