Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werknemersverzekeringen 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling houdende het buiten de premieheffing werknemersverzekeringen brengen van loon met een bestemmingskarakter

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op artikel 6, achtste lid, en artikel 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Eindheffingsbestanddelen die geacht worden te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking

[Vervallen per 01-01-2005]

Als vergoeding die wordt geacht volledig te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking dan wel als vergoeding die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren worden aangewezen:

Artikel 2. Waardering eindheffingsbestanddelen, in de vorm van loon in natura, op nihil

[Vervallen per 01-01-2005]

De waarde van de volgende aan de werknemer toegekende verstrekkingen worden, voorzover zij niet in geld zijn betaald, op nihil gesteld:

Artikel 3. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werknemersverzekeringen wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2000, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering eindheffings-bestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werknemersverzekeringen 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 20 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina