Regeling sloop tuinbouwkassen met asbestbevattende voegkit

[Regeling vervallen per 01-03-2006.]
Geldend van 29-12-2000 t/m 28-02-2006

Regeling sloop tuinbouwkassen met asbestbevattende voegkit

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3b, onderdeel a, van het Asbest-verwijderingsbesluit;

Besluit:

Artikel 1. Sloopbedrijf

[Vervallen per 01-03-2006]

Het slopen van een tuinbouwkas met asbestbevattende voegkit, voor zover dat slopen betrekking heeft op het verwijderen van de asbestbevattende voegkit, wordt verricht door een bedrijf dat:

 • a. kan aantonen dat de werknemers die de sloopwerkzaamheden uitvoeren, overeenkomstig een schriftelijk plan doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht hebben genoten over:

  1°. de mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbest;

  2°. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden;

  3°. de maatregelen inzake de persoon-lijke- en werkhygiëne;

  4°. de maatregelen om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te houden;

  5°. de aan de werkzaamheden verbonden gevaren voor de gezondheid;

  6°. de wijze waarop de onder 5° bedoelde gevaren zoveel mogelijk kunnen worden beperkt;

 • b. voor het desbetreffende sloopproject een functionaris heeft aangewezen die:

  1°. verantwoordelijk is voor de gang van zaken op de sloopplaats, waaronder begrepen het nemen van bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet vereiste veiligheidsmaatregelen;

  2°. er voor zorgt dat de werknemers die de sloopwerkzaamheden uitvoeren,

  de maatregelen, bedoeld onder 1°,

  naleven, en

  3°. als aanspreekpunt functioneert voor degene die zijn belast met het toezicht op de naleving van voorschriften die betrekking hebben op het verwijderen van asbest,

  welke aanwijzing door die functionaris op verzoek terstond kan worden aangetoond;

 • c. beschikt over een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden-besluit, dat in overeenstemming is met de bij of krachtens de Arbeidsomstan-dighedenwet gegeven voorschriften, voor zover betrekking hebbend op het verwijderen van asbest, en de bij of krachtens het Asbest-verwijderingsbesluit of de bouwverordening gegeven voorschriften, welk plan op verzoek terstond kan worden overgelegd.

Artikel 2. Gronddoek

[Vervallen per 01-03-2006]

 • 1 Het is, ten einde verontreiniging van bodem of oppervlaktewater met asbest te voorkomen, verboden de uitwendige of een inwendige scheidingsconstructie van een tuinbouwkas, in welke scheidingsconstructie zich asbestbevattende voegkit bevindt, te slopen zonder dat over een oppervlakte van ten minste 5 m x 5 m een gronddoek is uitgespreid aan beide zijden van die scheidingsconstructie.

 • 2 Zodra de sloop van een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste lid, op 1 m vanaf de rand van het gronddoek plaatsvindt, wordt het gronddoek ten hoogste 4 m opgeschoven. Het opschuiven van het gronddoek geschiedt zodanig dat de bodem of het oppervlaktewater niet met asbest wordt verontreinigd.

 • 3 Indien als gevolg van de situering van de te slopen uitwendige scheidingsconstructie van een tuinbouwkas aan de naar de buitenlucht toegekeerde zijde van die scheidingsconstructie het uitspreiden van het gronddoek over een oppervlakte van ten minste 5 m x 5 m fysiek niet of niet volledig mogelijk is, worden zodanige voorzieningen getroffen dat verontreiniging van bodem of oppervlaktewater met asbestbevattende voegkit wordt voorkomen.

 • 4 Het gronddoek is dicht en zodanig dik en sterk dat het niet als gevolg van de sloopwerkzaamheden zodanig in het ongerede geraakt dat verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater met asbest kan ontstaan.

Artikel 3. Handmatig slopen en verzamelen van met asbestbevattende voegkit verontreinigd sloopmateriaal

[Vervallen per 01-03-2006]

 • 2 Het glas van een scheidingsconstructie wordt in de roeden gesneden en uitgebogen en wordt direct verzameld in een uitsluitend daarvoor bestemde container die is voorzien van:

  • a. een containerbag om te voorkomen dat de container met asbest wordt verontreinigd, en

  • b. de aanduidingen die zijn voorgeschreven op grond van het Warenwetbesluit asbest.

 • 3 De roeden en de nokconstructie van een scheidingsconstructie worden uitgeschoven en direct op bokken gelegd die:

  • a. zijn geplaatst op een gronddoek als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van welk doek de lengte en de breedte zodanig zijn dat het gronddoek ten minste 1 m uitsteekt ten opzichte van het uiteinde van de langste roede of de nokconstructie, die op de bokken is gelegd, en

  • b. zijn afgedekt met een gronddoek als bedoeld in artikel 2, vierde lid.

 • 4 Indien de roeden niet kunnen worden uitgeschoven, worden de roeden losgehakt en direct op bokken gelegd die:

  • a. zijn geplaatst op een gronddoek als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van welk doek de lengte en de breedte zodanig zijn dat het gronddoek ten minste 1 m uitsteekt ten opzichte van het uiteinde van de langste roede die op de bokken is gelegd, en

  • b. zijn afgedekt met een gronddoek als bedoeld in artikel 2, vierde lid.

 • 5 De roeden en de nokconstructie, die op de bokken zijn gelegd, worden boven het gronddoek ingekort tot delen van ten hoogste 0,4 m en direct verzameld in een andere container dan de container, bedoeld in het tweede lid. Deze container is voorzien van:

  • a. een containerbag om te voorkomen dat de container met asbest wordt verontreinigd, en

  • b. de aanduidingen die zijn voorgeschreven op grond van het Warenwetbesluit asbest.

Artikel 4. Verzamelen van overig met asbest verontreinigd materiaal

[Vervallen per 01-03-2006]

 • 1 Het gronddoek dat bij het slopen van een tuinbouwkas met asbestbevattende voegkit is gebruikt, wordt, zodra de sloopwerkzaamheden zijn beëindigd, terstond door het bedrijf dat de sloopwerkzaamheden uitvoert op zorgvuldige wijze opgevouwen en in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal opgeslagen.

 • 2 Het verpakkingsmateriaal, bedoeld in het eerste lid, is voorzien van de aanduidingen die zijn voorgeschreven op grond van het Warenwetbesluit asbest.

 • 3 Nadat het gronddoek, overeenkomstig het eerste lid, is verpakt,

  - gaat degene die is belast met de sloop van de tuinbouwkas met asbestbevattende voegkit op basis van een visuele inspectie na of de bodem of het oppervlaktewater ter plaatse als gevolg van de sloopwerkzaamheden met asbestbevattende voegkit is verontreinigd,

  - verzamelt hij terstond, indien er sprake is van zodanige verontreiniging, de asbestbevattende voegkit en

  - verpakt hij de verzamelde asbestbevattende voegkit in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat voldoet aan het tweede lid.

 • 4 Ander materiaal dat bij het slopen van een scheidingsconstructie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gebruikt, wordt terstond na gebruik opgeslagen in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat voldoet aan het tweede lid.

Artikel 5. Afvoer van met asbest verontreinigd sloop- en ander materiaal

[Vervallen per 01-03-2006]

 • 1 Het bedrijf dat de sloop van een tuinbouwkas met asbestbevattende voegkit verricht, voor zover die sloop betrekking heeft op het verwijderen van de asbestbevattende voegkit, draagt er zorg voor dat:

  • a. een container als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt voorzien van een afdekzeil en zonder tussentijdse opslag wordt afgevoerd naar een bedrijf voor glasrecycling dat in staat en bevoegd is het met asbestbevattende voegkit verontreinigde glas in een oven te smelten tot herbruikbaar glas,

  • b. een container als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, wordt voorzien van een afdekzeil en zonder tussentijdse opslag wordt afgevoerd naar een bedrijf dat in staat en bevoegd is de met asbestbevattende voegkit verontreinigde roeden en nokconstructie te smelten tot herbruikbaar metaal, en

  • c. het verpakkingsmateriaal, bedoeld in artikel 4, zonder tussentijdse opslag wordt afgevoerd naar een stortplaats waar asbest mag worden gestort.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het verbod van tussentijdse opslag, bedoeld in het eerste lid, indien een container als bedoeld in dat lid, voor minder dan 50% is gevuld, onder de voorwaarde dat de container binnen vier weken na het voltooien van de werkzaamheden van het verwijderen van de asbestbevattende voegkit uit een tuinbouwkas uitsluitend mag worden gebruikt bij de sloop van een andere tuinbouwkas waarin zich asbestbevattende voegkit bevindt. Zodra de container voor 60 % of meer is gevuld, wordt de container afgevoerd naar het desbetreffende bedrijf, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Burgemeester en wethouders kunnen aan een vrijstelling voor tussentijdse opslag als bedoeld in het tweede lid, voorschriften verbinden met betrekking tot onder meer de plaats waar en de wijze waarop de tussentijdse opslag plaatsvindt.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sloop tuinbouwkassen met asbestbevattende voegkit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2000

De

Minister

vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina