Besluit uitstel differentiatie eurovignet

Geldend van 01-02-2001 t/m heden

Besluit uitstel differentiatie eurovignet

De Staatssecretaris van Financiën

heeft het volgende besloten.

Bij de wet van 14 december 2000 (Belastingplan 2001) worden in de Wet belasting zware motorrijtuigen de tarieven voor het gemeenschappelijk gebruiksrecht (eurovignet) gewijzigd ingaande 1 januari a.s. De tarieven worden gedifferentieerd naargelang de milieuklasse waarin de vrachtwagens kunnen worden gerangschikt (EURO-0, EURO-I of EURO-II en schoner). De differentiatie volgt uit richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 (Pb LG 187/42) betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. Op grond van die richtlijn dient ook het eurovignetverdrag (Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens) te worden aangepast, dat is gesloten tussen de landen waarin het eurovignet word geheven. Hiertoe hebben de eurovignetlanden een protocol voorbereid, dat op 3 november jl. stilzwijgend door het Parlement is goedgekeurd. Dit protocol moet door alle eurovignetlanden worden geratificeerd.

Gebleken is evenwel dat de ratificatie van het protocol is vertraagd in één van de verdragsstaten en aanpassing van het verdrag derhalve niet voor 1 januari a.s. kan plaatsvinden. Dit betekent dat de tarieven voor het eurovignet in het verdrag op die datum nog niet zullen zijn gewijzigd.

Gelet hierop keur ik goed dat voorshands de huidige tarieven nog worden toegepast.

De nieuwe tarieven zullen worden toegepast nadat de ratificatie is voltooid op een datum die in overleg met de andere eurovignetlanden zal worden bepaald. Van die datum zal twee weken tevoren kennis worden gegeven in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina