Mandaatbesluit NOVEM Subsidieregeling milieugerichte technologie 2001

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 01-11-2001 t/m 19-05-2005

Mandaatbesluit NOVEM Subsidieregeling milieugerichte technologie 2001

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., d.d. 6 december 2001, met kenmerk 00/0257/931/00300,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

NOVEM:

de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V..

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2005]

  • 1 Aan de directeur van NOVEM, de manager Duurzaam produceren en de clustermanager voor zover verband houdende met zijn taak en voor zover het niet betreft een besluit tot het verlenen van subsidie van meer dan f 250.000,-, wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Besluit milieusubsidies, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de programma's als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 en 11 van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2001.

  • 2 Aan de directeur van NOVEM, de manager Duurzame mobiliteit en de clustermanager voor zover verband houdende met zijn taak en voor zover het niet betreft een besluit tot het verlenen van subsidie van meer dan f 250.000,-, wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Besluit milieusubsidies, voor zover deze verband houden met de uitvoering van het programma als bedoeld in artikel 10 van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2001.

  • 3 De functionarissen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2005]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van NOVEM en bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger, wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, alsmede machtiging tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van NOVEM wordt gemachtigd, met het recht van substitutie, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verweer te voeren bij de behandeling door de bestuursrechter van beroepschriften of verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening terzake van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 3 van deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 20-05-2005]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 of 3 van deze regeling, luidt de ondertekening:

`de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieu,

voor deze:'

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NOVEM Subsidieregeling milieugerichte technologie 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina