Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Voor de toelating van regionale instellingen voor beschermd wonen geldt als voorschrift inzake spreiding en behoefte dat het maximum aantal plaatsen beschermd wonen, exclusief de thans als zodanig toegelaten landelijke functies, per WZV-regio 0,46 per 1000 inwoners bedraagt, behoudens voor zover de behoefte aantoonbaar groter is.

Artikel 3

De regeling van 16 december 1985, Stcrt. 1985, 249 tot aanwijzing van de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen als inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Het in artikel 2 genoemde voorschrift geldt niet ten aanzien van de aanvraag om een toelating door een regionale instelling voor beschermd wonen die in het bezit is van een verklaring op grond van artikel 7 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina