Regeling model geschiktheidsverklaring Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 20-01-2001 t/m 31-07-2006

Regeling model geschiktheidsverklaring Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model geschiktheidsverklaring Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

[Vervallen per 01-08-2006]

Het instellingsbestuur van (naam instelling) ... verklaart dat

naam ... (kandidaat) voornaam/voornamen ...

geboren op ... te ...

die in het bezit is van het volgende in artikel 4, derde lid, van de Interimwet bedoelde bewijsstuk ...

op (datum) ...

onder verantwoordelijkheid van (naam instelling) ...

met goed gevolg heeft deelgenomen aan het geschiktheidsonderzoek, bedoeld in artikel 4 van de Interimwet, en daardoor voldoende geschikt wordt geacht voor het beroep van leraar in (primair/voortgezet onderwijs) ......,

(en voor het voortgezet onderwijs:)

in het vak ... in het ...graadsgebied.

De kandidaat wordt in staat geacht binnen twee jaar na benoeming tot leraar met goed gevolg deel te nemen aan het bekwaamheidsonderzoek, bedoeld in artikel 6 van de Interimwet.

Plaats ...

Datum ...

Namens het instellingsbestuur

.......

Handtekening kandidaat

.......

Naam ...

Adres ...

Woonplaats ...

Eerste benoeming of aanstelling na afgifte geschiktheidsverklaring:

Bevoegd gezag ...

Plaats ...

Datum eerste benoeming/aanstelling ...

Terug naar begin van de pagina