Klachtregeling deelnemersraden

Geldend van 23-12-2000 t/m heden

Besluit van de Verzekeringskamer van 19 december 2000, nr. 3.241/2000-5767, tot uitvoering van artikel 6d, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, houdende regels voor het indienen van een klacht door de deelnemersraad als bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 6a van de Pensioen- en spaarfondsenwet, of door een gedeelte van ten minste 10% van de leden van die deelnemersraad (Klachtregeling deelnemersraden)

Artikel 1

De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de Verzekeringskamer, Postbus 929, 7301 BD Apeldoorn. Boven de klacht wordt vermeld 'klacht van de deelnemersraad (ingevolge artikel 6d, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet)' dan wel 'klacht van een gedeelte van de deelnemersraad (ingevolge artikel 6d, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet)'.

Artikel 2

De klacht behelst de volgende gegevens:

  • a) het woon- en kantooradres van de vertegenwoordigers die de deelnemersraad respectievelijk een gedeelte van de deelnemersraad, ter zake van de klacht heeft aangewezen;

  • b) de datum waarop het bevoegde orgaan van het pensioenfonds heeft meegedeeld dat het advies van de deelnemersraad niet of niet geheel wordt gevolgd;

  • c) de datum waarop de klacht wordt ingediend;

  • d) de naam en het adres van het bevoegde orgaan van het pensioenfonds dat de klacht aangaat;

  • e) de mededeling dat binnen de in artikel 6c, derde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet bedoelde termijn geen beroep bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is ingesteld.

Artikel 3

Bij de klacht worden de volgende stukken meegezonden:

  • a) stukken, waaruit blijkt dat de klacht door ten minste 10% van de leden van de deelnemersraad wordt ingediend;

  • b) stukken, waaruit blijkt op welke besluiten dan wel voorgenomen besluiten van het daartoe bevoegde orgaan van het pensioenfonds de klacht betrekking heeft;

  • c) een afschrift van het advies van de deelnemersraad aan het pensioenfonds;

  • d) een afschrift van de mededeling van het bevoegde orgaan van het pensioenfonds aan de deelnemersraad dat het advies niet of niet geheel wordt opgevolgd.

Artikel 5

Het besluit van de Verzekeringskamer van 28 februari 1990, tot uitvoering van artikel 6c, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet houdende regels voor het indienen van een klacht door de deelnemersraad, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 6a van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1990, 108), wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 19 december 2000

Verzekeringskamer,

A.J. Vermaat

voorzitter

P.J.C. Keizer

lid bestuur

Goedkeuring is verleend door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij besluit van 12 december 2000

Terug naar begin van de pagina