Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-12-2000 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355), gelet op artikel 1, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 2700/93 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 september 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de premie ten behoeve van schape- en geitevleesproducenten (PBEG L 245), gelet op artikel 17, tweede lid, en artikel 30, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot premieregelingen (PbEG L 281), en gelet op de artikelen 2.4, 3.4 en 3.8, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 3 De perioden voor het indienen van een aanvraag voor een premie, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor stieren en ossen voor het jaar 2001 zijn:

    • a. het tijdvak van 1 februari 2001 tot en met 1 maart 2001,

    • b. het tijdvak van 1 mei 2001 tot en met 31 mei 2001,

    • c. het tijdvak van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, en

    • d. het tijdvak van 15 oktober tot en met 12 november 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2001.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina