Besluit Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute van toepassing te verklaren (onderstations 25kV)

[Regeling vervallen per 08-09-2018.]
Geldend van 03-01-2001 t/m 07-09-2018

Besluit Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute van toepassing te verklaren (onderstations 25kV)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onder b, van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute (Stcrt. 1996, 189);

Gelet op het feit dat in de aanbiedingsbrief van Tracébesluit Betuweroute (vastgesteld op 26 november 1996) aan de Tweede Kamer op 29 november 1996 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 22 589, nr. 113) is aangegeven dat inmiddels is besloten tot toepassing van 25 kV-tractie en energievoorziening op de Betuweroute,

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

[Vervallen per 08-09-2018]

De Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute is van toepassing op de onherroepelijke bestemmingsplannen `Landelijk Gebied 1997' gemeente Papendrecht, `Betuweroute Gemeente Tiel' en `Betuweroute Gemeente Zevenaar', voor zover het betreft de maatregelvlakken km 7,50 - km 7,55, km 60,40 - km 60,45 en km 103,83 - km 103,89 ten behoeve van de plaatsing van een 25 kV onderstation voor de tractie- en energievoorziening op de Betuweroute in deze gemeenten, voor zover deze bestemmingsplannen rechtens onaantastbaar zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 08-09-2018]

  • 1 Deze Regeling wordt met de Toelichting in de Staatscourant geplaatst.

  • 2 Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat zij in de Staatscourant bekend is gemaakt.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina