Wijzigingsbesluit 18 december 2000 Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Besluit van 18 december 2000 tot wijziging van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 28 november 2000, nr. 5066602/00/6;

Gelet op de artikelen 25, 34 en 35 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W0.3.00.0564/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 15 december 2000, nr. 5070603/00/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

  • 1 Indien toepassing van het tweede lid, onder a, en het derde lid van artikel 5, leidt tot de vaststelling van het inkomen op basis van een periode die in zijn geheel valt voor 1 januari 2001 wordt onder inkomen verstaan hetgeen daaronder werd verstaan voor inwerkingtreding van dit besluit.

  • 2 Indien het eerste lid wordt toegepast, worden geen vrijstellingen gegeven als bedoeld in artikel 7a.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina