Regeling leges en blokkade pluimveerechten Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 08-07-2005 t/m 31-12-2005

Regeling leges en blokkade pluimveerechten Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 58u, tweede en derde lid, van de Meststoffenwet voorzover het betreft paragraaf 2 van deze regeling, en artikel 58v, eerste lid, van de Meststoffenwet voorzover het betreft paragraaf 3 van deze regeling;

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

c. kennisgeving:

kennisgeving van de overgang van een pluimveerecht, of een gedeelte daarvan, als bedoeld in artikel 58q, eerste lid, van de wet;

d. hypotheekhouder:

degene ten gunste van wie een recht van hypotheek is gevestigd op een registergoed behorende tot een bedrijf waarvoor een pluimveerecht geldt.

§ 2. Blokkaderecht

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Alvorens de Dienst Regelingen een kennisgeving in behandeling neemt, doet het van deze kennisgeving schriftelijk mededeling aan iedere hypotheekhouder die het bedrijf waarvandaan het pluimveerecht, of een gedeelte daarvan, overgaat, heeft aangemeld overeenkomstig artikel 3. De Dienst Regelingen neemt de kennisgeving niet in behandeling gedurende dertig dagen na dagtekening van deze mededeling.

 • 2 De termijn van dertig dagen wordt verlengd tot negentig dagen na dagtekening van de mededeling, indien een hypotheekhouder binnen de termijn van dertig dagen een verzoek daartoe bij de Dienst Regelingen indient.

 • 3 De termijn van negentig dagen wordt eenmalig met negentig dagen verlengd indien de hypotheekhouder die het in het tweede lid bedoelde verzoek heeft gedaan, een verzoek daartoe bij de Dienst Regelingen indient onder gelijktijdige overlegging van:

  • -

   een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat degene op wiens bedrijf de aanmelding betrekking heeft, de desbetreffende overgang geen doorgang kan laten vinden, of

  • -

   een schriftelijke verklaring van een notaris, waarin deze stelt dat hij van de hypotheekhouder op grond van artikel 268, eerste lid, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht heeft ontvangen om het desbetreffende registergoed, of in voorkomend geval de desbetreffende registergoederen in het openbaar te verkopen.

 • 4 Na afloop van de overeenkomstig het derde lid verlengde termijn wordt de kennisgeving onherroepelijk door de Dienst Regelingen in behandeling genomen.

 • 5 In afwijking van het eerste lid, onderscheidenlijk het tweede tot en met het vierde lid, wordt de kennisgeving door de Dienst Regelingen in behandeling genomen voordat de termijn van dertig dagen, onderscheidenlijk de verlengde termijn is verstreken, zodra het van elke hypotheekhouder die het bedrijf heeft aangemeld, onderscheidenlijk elke hypotheekhouder die om verlenging van de desbetreffende termijn heeft verzocht, een verklaring heeft ontvangen waaruit blijkt dat tegen inbehandelingneming geen bezwaar bestaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanmelding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, geschiedt door indiening bij de Dienst Regelingen van een daartoe bestemd, door de Dienst Regelingen op verzoek van de hypotheekhouder ter beschikking gesteld formulier, dat overeenkomstig de op het formulier aangegeven wijze volledig en naar waarheid is ingevuld en door zowel de hypotheekhouder als degene wiens bedrijf wordt aangemeld is ondertekend.

 • 2 Indien het recht van hypotheek, op grond waarvan de aanmelding plaatsvond, is tenietgegaan, doet degene ten gunste van wie dit hypotheekrecht was gevestigd daarvan onverwijld mededeling aan de Dienst Regelingen. De betreffende aanmelding vervalt zodra deze mededeling door de Dienst Regelingen is ontvangen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien het formulier, bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet is medeondertekend door degene op wiens bedrijf de aanmelding betrekking heeft, is onverminderd het tweede lid, artikel 2 slechts van toepassing indien de hypotheekhouder bij de aanmelding tevens een uittreksel van het in artikel 260, eerste lid, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde openbare register overlegt, waaruit blijkt op welk registergoed, of in voorkomend geval op welke registergoederen een hypotheekrecht is gevestigd.

 • 2 De Dienst Regelingen doet van de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk mededeling aan degene op wiens bedrijf de aanmelding betrekking heeft. Indien deze binnen dertig dagen na dagtekening van deze mededeling aan de Dienst Regelingen verklaart dat de gegevens vermeld in de aanmelding niet juist zijn, geldt in plaats van artikel 2 het in de volgende leden bepaalde.

 • 3 De Dienst Regelingen neemt een kennisgeving, gedaan door degene op wiens bedrijf de aanmelding betrekking heeft, niet in behandeling zolang de hypotheekhouder de aanmelding niet intrekt, doch hoogstens gedurende negentig dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De termijn, bedoeld in het derde lid, wordt eenmalig met negentig dagen verlengd indien de hypotheekhouder daartoe binnen de eerstgenoemde termijn een verzoek doet bij de Dienst Regelingen, onder gelijktijdige overlegging van een rechterlijke uitspraak of een verklaring van een notaris als bedoeld in artikel 2, derde lid.

 • 5 De aanmelding vervalt definitief na afloop van de in het derde, dan wel in voorkomend geval in het vierde lid bedoelde termijn.

 • 6 Ter zake van het bedrijf waarop de aanmelding, bedoeld in dit artikel, betrekking heeft, wordt door de Dienst Regelingen geen nieuwe aanmelding van dit bedrijf door dezelfde hypotheekhouder aanvaard, tenzij deze is medeondertekend door degene op wiens bedrijf de aanmelding betrekking heeft. Deze medeondertekende aanmelding geldt tevens als intrekking van de niet-medeondertekende aanmelding, indien deze aanmelding nog niet is vervallen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Aan de hypotheekhouder die een aanmelding heeft gedaan, kunnen ter zake van het bedrijf waarop de aanmelding betrekking heeft, door de Dienst Regelingen de volgende gegevens worden verstrekt:

  • -

   gegevens over het geregistreerde pluimveerecht;

  • -

   gegevens over het pluimveerecht waarop de kennisgeving betrekking heeft;

  • -

   de dagtekening van de mededeling, bedoeld in artikel 4, eerste lid;

  • -

   de naam en het adres van andere hypotheekhouders die het bedrijf hebben aangemeld;

  • -

   de indiening of het achterwege blijven van de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid;

  • -

   gegevens over de overdracht van het gehele bedrijf en het mestnummer waaronder het bedrijf na de overdracht is geregistreerd.

 • 2 Aan degene die daartoe een verzoek bij de Dienst Regelingen heeft ingediend en ten genoegen van de Dienst Regelingen aannemelijk heeft gemaakt dat hij een hypotheekrecht heeft gevestigd op een registergoed van een bedrijf, wordt mededeling gedaan van de op enig moment na indiening van het verzoek plaatsvindende splitsing van dat bedrijf.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien een hypotheekhouder een bedrijf overeenkomstig artikel 2 van de Regeling blokkade verplaatsing mestproductie of artikel 5 van de Regeling leges en blokkade Wet herstructurering varkenshouderij heeft aangemeld, dan geldt deze aanmelding tevens als aanmelding als bedoeld in artikel 2, tenzij de hypotheekhouder binnen negentig dagen na inwerkingtreding van de wet door middel van een daartoe vastgesteld formulier aan de Dienst Regelingen verklaart niet in aanmerking te willen komen voor overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De formulieren, bedoeld in het eerste lid, worden eerst in aanmerking genomen vanaf het moment dat zij door de Dienst Regelingen zijn ontvangen.

§ 3. Leges

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een kennisgeving wordt eerst in behandeling genomen nadat degene naar wiens bedrijf het pluimveerecht, of een gedeelte daarvan, moet overgaan een bedrag van € 181,51 heeft voldaan aan de Dienst Regelingen.

 • 2 Indien de Dienst Regelingen op grond van artikel 58r, eerste lid, van de wet niet tot registratie overgaat, wordt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, aan de betaler gerestitueerd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een aanmelding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en 4, eerste lid, wordt eerst in aanmerking genomen nadat de hypotheekhouder een bedrag van € 27,23 heeft voldaan aan de Dienst Regelingen.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, geldt per aanmelding en per bedrijf.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 december 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina