Regeling premieheffing ziekenfondsverzekering zelfstandigen 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 15-08-2003 t/m 31-12-2005

Regeling premieheffing ziekenfondsverzekering zelfstandigen 2001

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 15a, zesde lid, van de Ziekenfondswet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder mogendheid mede verstaan de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien de premieplicht ingevolge artikel 15a, eerste lid, van de wet eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt van hem premie geheven naar het heffingspercentage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de premieheffing behoren niet tot het premie-inkomen:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Ten aanzien van de persoon die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar niet premieplichtig is ingevolge artikel 15a, eerste lid, van de wet doch wel belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting en op wie artikel 2 niet van toepassing is, wordt voor de premieheffing het premie-inkomen naar tijdsevenredigheid afgeleid van het premie-inkomen dat in aanmerking zou zijn genomen indien de premieplicht ingevolge artikel 15a, eerste lid, van de wet volledig zou zijn samengevallen met de belastingplicht.

  • 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt als premie-inkomen geen hoger bedrag in aanmerking genomen dan het premie-inkomen verminderd met het gedeelte daarvan waarop, ingevolge een internationale regeling inzake sociale zekerheid die tussen Nederland en een of meer andere mogendheden van kracht is, de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is, of dat, bij gebreke van een internationale regeling, is onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake ziektekosten van een andere mogendheid.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van degene die gedurende een deel van het kalenderjaar anders dan door overlijden niet premieplichtig is ingevolge artikel 15a, eerste lid, van de wet, wordt voor de premieheffing als inkomen in aanmerking genomen het bedrag dat naar tijdsevenredigheid is afgeleid van het in artikel15a, tweede lid, van de wet bedoelde bedrag dat maximaal in aanmerking zou zijn genomen indien gedurende het gehele kalenderjaar sprake was geweest van premieplicht, tenzij toepassing van de bepalingen in de wet of van de overige bepalingen in deze regeling tot een lager bedrag leidt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het heffingspercentage of het premie-inkomen wordt bepaald door middel van tijdsevenredige vaststelling, wordt daarbij:

  • a. een kalenderjaar op 360 dagen gesteld;

  • b. een kalendermaand op 30 dagen gesteld;

  • c. de dag waarop het tijdvak aanvangt, als een gehele dag in aanmerking genomen;

  • d. de dag waarop het tijdvak eindigt, niet in aanmerking genomen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van artikel 15a, eerste lid, van de wet wordt de persoon die verzekerd is uit hoofde van werkzaamheden waarvan de opbrengst niet onderworpen is aan de inkomstenbelasting, geacht ook voor die opbrengst daaraan te zijn onderworpen. In dat geval wordt de opbrengst tot het premie-inkomen gerekend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling premieheffing ziekenfondsverzekering zelfstandigen in bijzondere gevallen wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling premieheffing ziekenfondsverzekering zelfstandigen 2001.

Deze regeling zal met de toelichting en de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina