Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 21-12-2000 t/m 27-08-2004

Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2001 f 227.900.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina