Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van de tweede tender van het Programma Transportpreventie

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 10-09-2004 t/m 31-12-2009

Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van de tweede tender van het Programma Transportpreventie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van de tweede tender van het Programma Transportpreventie en besluiten te nemen op bezwaarschriften in het kader van deze tender.

  • 2 De algemeen directeur van SenterNovem neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens het in het eerste lid bedoelde mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens het in het eerste lid bedoelde ondermandaat heeft genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 De directeur Algemeen Beleid van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

  • 2 De directeur Algemeen Beleid van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer geeft de gemandateerde in ieder geval instructies ter zake van de beoordeling van de subsidie-aanvragen die op grond van de in artikel 1 genoemde tweede tender van het Programma Transportpreventie bij de gemandateerde zijn ingediend.

  • 3 De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van de in het eerste en het tweede lid bedoelde instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem.

  • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina