Bepalingen betreffende de verplichte meldingssystemen voor schepen `De noordoost [...] van de Verenigde Staten' en `Straat Dover/Pas-de-Calais'

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 04-01-2001 t/m 31-12-2004

Bepalingen betreffende de verplichte meldingssystemen voor schepen `De noordoost en zuidoost kust van de Verenigde Staten' en `Straat Dover/Pas-de-Calais'

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Commu-nicatie van Aruba;

Gelet op artikel 158a van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Met betrekking tot de meldingssystemen voor schepen: `De noordoost en zuidoost kust van de Verenigde Staten' en `Straat Dover/Pas-de-Calais', die op 7 tot 11 december 1998 door de Maritieme Veiligheidscom-missie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn aangenomen (Resolutie MSC.43(64)) en met ingang van 1 juli 1999 in werking zijn getreden, worden de voorschriften gesteld als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina