Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en [...] (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 14-02-2001 t/m heden

Besluit van 15 december 2000, houdende wijziging van het tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel in verband met het wegnemen van belemmeringen bij het opnemen van buitengewoon verlof

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 september 2000, nr. AB/PSW/2000/32683 directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs; artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra; deartikelen 38a, tweede lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; deartikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 2000, nr. W05.00 0408/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 6 december 2000, nr. AB/PSW/2000/40729, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel II. Overgangsbepaling

Dit besluit geldt uitsluitend voor degenen die gewezen betrokkene worden op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III. Datum inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 15 december 2000

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de dertiende februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina