Instellingsbesluit ITO-Raad

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 29-12-2000 t/m 31-01-2005

Instellingsbesluit ITO-Raad

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er is een ITO-Raad.

 • 2 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert regelmatig overleg met de ITO-Raad over de instelling en de werkzaamheden van het agentschap ITO. In voorkomend geval wordt het overleg mede gevoerd met de Minister van Justitie. Er wordt in ieder geval overleg gevoerd over:

  • a. de inrichting op hoofdlijnen van het agentschap ITO;

  • b. de benoeming van leden van de directie van het agentschap ITO;

  • c. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;

  • d. de meerjareninvesteringen;

  • e. de tariefstructuur van het agentschap ITO;

  • f. de plaats van vestiging van het agentschap ITO en

  • g. de kwaliteit van de dienstverlening door het agentschap ITO.

 • 3 Het overleg vindt tenminste tweemaal per jaar plaats.

 • 4 Het overleg wordt bijgewoond door de algemeen directeur van het agentschap ITO.

 • 5 Tot secretaris van het overleg wordt benoemd de directiesecretaris van het agentschap ITO.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

In de ITO-Raad hebben in ieder geval zitting:

 • 1. Als leden:

  • a. drs. Ch. Leeuwe, korpsbeheerder van de het regionale politiekorps Flevoland, namens het Korpsbeheerdersberaad, voorzitter;

  • b. mr. H.J. Bolhaar, fungerend hoofdofficier van justitie te `s-Hertogenbosch, namens het openbaar ministerie, lid;

  • c. A.J. Meijboom, korpschef van het regionale politiekorps Twente, namens de Raad van Hoofdcommissarissen, lid;

  • d. J.G. Rietveld, voormalig directeur IBM, lid;

  • e. mr. E.A. Kleijnenberg, lid van de Raad van Bestuur van Goudse Verzekeringen, lid;

  • f. drs. M.M. Frequin, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, lid;

  • g. brigade-generaal J.A. de Jong, directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer Koninklijke marechaussee, lid;

  • h. H.H. Jonker, burgemeester van de gemeente Hendrik Ido Ambacht, namens de VNG, lid;

  • i. ing. S.T.M. van Riel, commandant van de Regionale Brandweer Flevoland en Almere, namens het College Commandanten van Regionale Brandweren, lid.

 • 2. Als adviserend lid: drs. J.C. Goet, directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De tijdens het in artikel 1 bedoelde overleg door de leden van de ITO-Raad ingenomen standpunten worden schriftelijk vastgelegd en betrokken bij de besluitvorming door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de desbetreffende onderwerpen.

 • 2 Indien bij de besluitvorming wordt afgeweken van deze standpunten, wordt de ITO-Raad daarvan onverwijld en onder opgave van redenen ingelicht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De ITO-Raad stelt een reglement vast over zijn werkwijze.

 • 2 De ITO-Raad kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden een klantenraad in het leven roepen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 april 1998, Stcrt. 1998, 95, tot instelling van een IT-Raad in oprichting vervalt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ITO-Raad.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 15 december 2000

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina