Wijziging Regeling maandgeld en salaris adspirant

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-01-2005

Wijziging Regeling maandgeld en salaris adspirant

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op de artikelen 3, 21 en 50a van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling maandgeld en salaris adspirant.]

Artikel V

[Vervallen per 01-02-2005]

Betalingen op grond van het Besluit bezoldiging politie, de Regeling maandgeld en salaris adspirant en de regeling van 11 april 1995 (Stcrt. 80), die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2001 maar tot uitbetaling komen op of na 1 januari 2001 worden verhoogd met 1,9%.

Artikel VI

[Vervallen per 01-02-2005]

Bij het vaststellen van het bedrag aan wisselende inkomsten zoals bedoeld in artikel 29b van het Besluit bezoldiging politie en zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling bijzondere ontslaguitkering politie wordt het bedrag van die wisselende inkomsten voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2001 verhoogd met 1,9%.

Artikel VII

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, met dien verstande dat:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina