Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 43b, tweede en derde lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. schade:

de werkelijke kosten van verstrekkingen en vergoedingen ingevolge de Ziekenfondswet, alsmede de uitgaven aan flexibele zorg en de coördinatie- en organisatiekosten van activiteiten die zijn gericht op zorgvernieuwing waarvoor het College zorgverzekeringen subsidie verleent;

b. nacalculatiepercentage:

het nacalculatiepercentage dat voor een kostenonderdeel voor het desbetreffende verslagjaar is opgenomen in de regeling, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

c. k1:

de schade, behorende tot het kostenonderdeel variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp;

d. n1:

het nacalculatiepercentage, behorende bij de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp;

e. k2:

de schade, behorende tot het kostenonderdeel vaste kosten van ziekenhuisverpleging;

f. n2:

het nacalculatiepercentage, behorende bij de vaste kosten van ziekenhuisverpleging;

g. k3:

de schade, behorende tot het kostenonderdeel overige verstrekkingen en vergoedingen.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor het jaar 2005 wordt van de schade, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, uitgezonderd de toename van de schade die verband houdt met de overgang op financiering van ziekenhuiszorg door middel van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) in 2005, welke wordt gesteld op de helft van de totale uitgaven van een ziekenfonds met betrekking tot de in 2005 geopende DBC’s die in het jaar 2006 worden gesloten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De solvabiliteitsmarge van een ziekenfonds bedraagt ten minste € 500.000.

  • 2 De solvabiliteitsmarge van een ziekenfonds beloopt, onverminderd het eerste lid, ten minste het bedrag dat wordt verkregen volgens de formule {k1 x 0,08 x [1-0,01 x n1] + k2 x 0,08 x [1-0,01 x n2] + k3 x 0,08}.

  • 3 In afwijking van het tweede lid wordt, voor zover het ziekenfonds schade herverzekert, het bedrag, bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met het getal dat ontstaat door het bedrag van de schade die na overdracht uit hoofde van herverzekering ten laste van het ziekenfonds blijft, te delen door het bedrag van de schade in dat verslagjaar. Indien het bedoelde getal kleiner is dan 0,5, wordt het getal voor de toepassing van dit lid gesteld op 0,5.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het maximum van de reserve Ziekenfondswet over enig verslagjaar, naar de stand van die reserve op 31 december van het verslagjaar is 2,5 maal het bedrag dat wordt verkregen bij overeenkomstige toepassing van artikel 2 voor dat jaar, met dien verstande dat bij de toepassing van n2 het percentage van 95 in aanmerking wordt genomen en dat n1 op nul wordt gesteld.

  • 2 Bij de berekening van het maximum, bedoeld in het eerste lid, over het jaar 2001 wordt k2 verlaagd met 36,11% en k1 verhoogd met het bedrag waarmee k2 is verlaagd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling is niet van toepassing op de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, met dien verstande dat artikel 3 voor het eerst toepassing vindt over dat jaar.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina