Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 29-08-2002 t/m heden

Wet van 14 december 2000, tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige daarmee samenhangende wetten, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IVA

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XII. Tijdelijke verhoging belastingvrije som

Voor het kalenderjaar 2000 wordt de belastingvrije som, bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige, verhoogd met f 1300 indien:

  • a. zijn belastbare inkomen meer bedraagt dan f 28 300;

  • b. de belastingplichtige winst uit een onderneming geniet die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met zijn echtgenoot;

  • c. zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot als zelfstandige verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet; en

  • d. zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot in 1999 als zelfstandige particulier verzekerd waren voor ziektekosten.

Artikel XIV

Ingeval de samenloop van wetten die in 2000 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, herstelt Onze Minister van Financiën dat bij ministeriële regeling.

Artikel XV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001 met uitzondering van artikel IX, behoudens de onderdelen B.o en B.7a, dat in werking treedt op 30 december 2000.

  • 2 Artikel X werkt terug tot en met 1 september 2000, met uitzondering van onderdeel OA. Onderdeel OA van artikel X werkt terug tot en met 1 januari 2000.

  • 5 Artikel VI, onderdeel G, vindt voor het eerst toepassing met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2001.

  • 6 In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen BNa en BNb, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XVI

  • 1 Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001.

  • 2 De citeertitel kan worden afgekort tot: Veegwet Wet IB 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina