Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 22-12-2000 t/m heden

Besluit van 14 december 2000, houdende aanduiding van de premies die worden gebruikt voor de bekostiging van uitgaven in verband met de invoering van de Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel (Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 oktober 2000, AB2000/U93738, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, mede namens Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 90, achtste lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2000, nummer W04.00.0508/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2000, AB2000/U101301, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De WW-premies worden door het Lisv, in afwijking van artikel 90, eerste lid, van de wet, gebruikt voor de bekostiging van uitgaven in het kader van de voorbereiding in de periode van 1999 tot en met 2002 van de invoering van de Werkloosheidswet en de Ziektewet en de daarop aanvullende boven- en nawettelijke regelingen in verband met werkloosheid en ziekte voor het overheidspersoneel.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde uitgaven moeten zijn opgenomen op een door de uitvoeringsinstelling vastgestelde en door het Lisv goedgekeurde begroting.

 • 3 De op grond van het eerste lid beschikbare middelen die op 1 januari 2001 nog niet zijn uitgegeven aan de in dat lid bedoelde bestemming, worden door het Lisv op die datum afgedragen aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 • 4 Onze Minister stelt na overleg met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij ministeriële regeling regels ten aanzien van het eerste tot en met derde lid, waarin in ieder geval worden omschreven:

  • a. de soort en omvang van de in het eerste lid bedoelde uitgaven, waartoe behoren de door Onze Minister in de jaren 1999 en 2000 ten laste van hoofdstuk VII van de rijksbegroting voorgefinancierde uitgaven;

  • b. de instanties die bevoegd zijn de in het eerste lid bedoelde uitgaven te verrichten ten laste van de begroting;

  • c. de andere organen dan het Lisv die goedkeuring moeten verlenen aan de begroting;

  • d. het financieel beheer en de financiële verantwoording ten aanzien van de onder a bedoelde uitgaven.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel.

Artikel 4

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

 • 2 Artikel 1, onderdeel f, treedt in werking indien het bij koninklijke boodschap van 3 mei 2000 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidspersoneel alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW) (Kamerstukken II, 1999/2000, 27 093), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven