Subsidieregeling WeTeN 2001-2004

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 29-12-2000 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling WeTeN 2001-2004

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Subsidieregeling WeTeN 2001-2004

[Vervallen per 01-08-2008]

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. WeTeN:

Stichting Wetenschap en Techniek Nederland;

c. WTC-Nota:

Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie: `Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk' (Kamerstukken II, 1999-2000, 26 658, nr. 12);

d. PWT-regeling:

Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie;

e. meerjarenplan:

het strategisch plan voor de periode 2001 tot en met 2004 waarin WeTeN haar visie ten aanzien van de wetenschap- en techniekcommunicatie uitwerkt en waarbij zij de daarmee samenhangende doelstellingen en beoogde resultaten formuleert.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De minister verstrekt aan WeTeN subsidie per boekjaar voor de uitvoering van het door de minister goedgekeurde meerjarenplan.

 • 2 De subsidie wordt verleend op grond van de overweging dat het wenselijk is dat WeTeN over middelen beschikt om:

  • a. zich te kunnen ontwikkelen van een organisatie die zelf communicatieactiviteiten voor het grote publiek uitvoert, naar een expertisecentrum voor wetenschap- en techniekcommunicatie;

  • b. als cofinancier van activiteiten en initiatieven voor wetenschap- en techniekcommunicatie, zorg te kunnen dragen voor inhoudelijke samenhang, schaal, professionaliteit en impact van wetenschap- en techniekcommunicatie;

  • c. zorg te kunnen dragen voor de uitvoering van het in de WTC-Nota omschreven adoptieplan;

  • d. zorg te kunnen dragen voor de ombouw van de PWT-regeling, bedoeld in hoofdstuk 3 van deze regeling.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is in het boekjaar 2001 een bedrag van maximaal f 9.266.000,- (€ 4.204.727,48) beschikbaar.

 • 2 De minister stelt voor 1 oktober van ieder volgend kalenderjaar een subsidieplafond vast.

 • 3 Het besluit tot vaststellen van het in het tweede lid bedoelde bedrag wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 4. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister maakt aan WeTeN jaarlijks het subsidiebedrag bekend.

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Vereisten en termijnen indiening

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 15 oktober van elk boekjaar en omvat een activiteitenplan met begroting als bedoeld in artikel 4:61 van de Algemene wet bestuursrecht voor het daarop volgend boekjaar.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt de subsidieaanvraag voor het boekjaar 2001 voor 31 december 2000 ingediend en omvat deze:

  • a. een meerjarenplan met meerjarenraming voor de periode 2001 tot en met 2004;

  • b. een activiteitenplan met begroting als bedoeld in artikel 4:61 van de Algemene wet bestuursrecht voor het boekjaar 2001.

 • 3 De meerjarenraming biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven die WeTeN in verband met de in het meerjarenplan omschreven doelstellingen voorziet.

 • 4 De begroting wordt opgesteld met inachtneming van de `Richtlijnen begroting en jaarrekening stichting WeTeN'.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 7. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

Onder de voorwaarde van goedkeuring door de minister van het meerjarenplan, het activiteitenplan en de begroting, wordt subsidie gedurende de periode 2001 tot en met 2004 telkens voor één boekjaar verleend.

Artikel 8. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2008]

In het geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt het op grond van artikel 4 verleende subsidiebedrag verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begrotingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ter beschikking staat.

Artikel 9. Weigeringsgronden

[Vervallen per 01-08-2008]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening worden geweigerd indien het meerjarenplan in onvoldoende mate in overeenstemming is met de in de WTC-nota beschreven visie op wetenschap- en techniekcommunicatie en de rol en de positie van WeTeN daarbij.

Paragraaf 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 WeTeN werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 2 WeTeN doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. In elk geval is een verschuiving binnen de goedgekeurde begroting van 10% of meer per begrotingspost, doch met een minimum van € 200.000 (f 440.742,-), een omstandigheid die van belang is voor zo'n beslissing.

Artikel 11. Multi-actor financiering

[Vervallen per 01-08-2008]

WeTeN spant zich in tot het ontwikkelen van een multi-actor financieringsmodel waarin naast subsidieverlening op grond van deze regeling naar andere financieringsbronnen wordt gezocht. In het activiteitenplan worden hiertoe doelstellingen geformuleerd. In de jaarlijkse verslaglegging worden de resultaten gemeld.

Artikel 12. Overige verplichtingen

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de beschikbaarstelling van goederen aan derden of het verrichten van diensten voor derden brengt WeTeN een vergoeding in rekening die tenminste kostendekkend is.

 • 2 Artikel 4:71 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

 • 3 WeTeN werkt mee aan de evaluatie, bedoeld in artikel 14.

 • 4 WeTeN stelt de jaarrekening op met in achtneming van de `Richtlijnen begroting en jaarrekening stichting WeTeN'. Artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 5. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 13. Voorschotten

[Vervallen per 01-08-2008]

Het op grond van artikel 4 verleende subsidiebedrag wordt als voorschot verstrekt volgens het door de minister van Financiën voorgeschreven kasritme.

Hoofdstuk 2. Evaluatie wetenschap- en techniekcommunicatie

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 14. Evaluatie

[Vervallen per 01-08-2008]

In 2003 wordt de effectiviteit van het overheidsbeleid voor wetenschap- en techniekcommunicatie geëvalueerd. Hierbij kan onder meer worden beoordeeld:

 • a. het effect van de onder de verantwoordelijkheid van WeTeN uitgevoerde activiteiten;

 • b. in hoeverre partijen uit het netwerk van WeTeN actief participeren in wetenschap- en techniekcommunicatie;

 • c. of WeTeN erin is geslaagd een uitgebreid netwerk op te bouwen op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau met de grotere organisaties op het gebied van wetenschap- en techniekcommunicatie, intermediaire organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en media;

 • d. of WeTeN met een internationale oriëntatie gezag binnen het netwerk heeft opgebouwd;

 • e. of WeTeN bekend is bij de organisaties voor wetenschap- en techniekcommunicatie die niet in haar netwerk zijn vertegenwoordigd en of WeTeN bij de organisaties een goed imago heeft;

 • f. of WeTeN een goed werkend systeem voor de thematische benadering van wetenschap- en techniekcommunicatie in het veld heeft gezet;

 • g. of WeTeN is geslaagd in het totstandbrengen van een multi-actor financieringsmodel;

 • h. of WeTeN op een goede wijze zorg draagt voor de uitvoering van het in de WTC-nota omschreven adoptieplan;

 • i. of WeTeN op een goede wijze zorg heeft gedragen voor de uitvoering van het in hoofdstuk 3 van deze regeling bepaalde.

Artikel 15. Gevolgen evaluatie

[Vervallen per 01-08-2008]

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie besluit de minister, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor 1 juli 2004 over de voortzetting van de subsidiëring van WeTeN.

Hoofdstuk 3. Ombouw van de PWT-regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 16. Intrekking PWT-regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De PWT-regeling wordt met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken met dien verstande dat de artikelen 12, 15, 16 van toepassing blijven op voor het jaar 2001 verleende subsidies zolang die subsidies niet zijn vastgesteld.

 • 2 Artikel 18 van de PWT-regeling blijft van toepassing zolang de subsidievaststelling kan worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger kan worden gewijzigd.

Artikel 17. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 WeTeN verstrekt aan elk van de op grond van PWT-regeling gesubsidieerde instellingen in 2001 een bedrag overeenkomend met 50% van het aan de desbetreffende instelling gemiddeld verleende subsidiebedrag over de periode 1999 tot en met 2001 doch met een maximum van f 125.000,- (€ 56.722,53) per instelling. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten einde de instellingen in de gelegenheid te stellen om ofwel de organisatie om te bouwen tot een organisatie die is ingesteld op het aanvragen van projectfinanciering ofwel om de verplichtingen jegens derden af te kunnen wikkelen.

 • 2 Indien de subsidieverlening dan wel de subsidievaststelling voor één of meerdere jaren uit de periode 1999 tot en met 2001 ten nadele van de onder het eerste lid, bedoelde instellingen is of wordt gewijzigd met 10% of meer, dan wordt voor de berekening onder het eerste lid uitgegaan van het gewijzigde bedrag.

 • 3 Op het bepaalde onder het eerste lid bestaat geen recht wanneer voor het jaar 2001 voor het eerst subsidie op grond van de PWT-regeling is verleend.

Artikel 18. Ombouw PWT-regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 WeTeN verstrekt aan elk van de op grond van de PWT-regeling gesubsidieerde instellingen in 2002 in ieder geval een bedrag overeenkomend met 70% en in 2003 in ieder geval een bedrag overeenkomend met 35% van het gemiddeld in de periode 1999 tot en met 2001 op grond van de PWT-regeling aan de desbetreffende instelling verleende subsidiebedrag als projectfinanciering onder de voorwaarde dat:

  • a. de aanvragen voor projectfinanciering voor 2002 en 2003 geheel aan alle door WeTeN te stellen criteria voldoen;

  • b. niet in 2001 voor het eerst subsidie op grond van de PWT-regeling wordt ontvangen.

 • 2 Indien het gevraagde bedrag voor projectfinanciering voor 2002 en, of 2003 lager is dan het bedrag waarop in het desbetreffende jaar aanspraak bestaat op grond van het bepaalde in het eerste lid , dan wordt maximaal het gevraagde bedrag verstrekt.

 • 3 Op het bepaalde onder het eerste lid bestaat geen recht wanneer de subsidieverlening of de subsidievaststelling voor het jaar 2001 wordt ingetrokken.

 • 4 Indien de subsidieverlening dan wel de subsidievaststelling voor één of meerdere jaren uit de periode 1999 tot en met 2001 ten nadele van de onder het eerste lid, bedoelde instellingen is of wordt gewijzigd met 10% of meer, dan wordt voor de berekening onder het eerste lid uitgegaan van het gewijzigde bedrag.

 • 5 De tegemoetkomingen worden verstrekt voor zover de goedgekeurde begroting van WeTeN daarvoor de ruimte laat.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 19. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling WeTeN 2001-2004

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina