Regeling bevordering eigenwoningbezit

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. MJZ2000149647, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, 15, eerste lid, onderdelen a en b, 29, eerste lid, formule, 31, eerste lid, en 63a, onderdeel e, onder 1°, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, ten minste gelijk moet zijn, van de vermenigvuldigingsfactoren, bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet, en van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28 van die wet, en vaststelling van het percentage en het normbedrag, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van die wet, en houdende regels over de uitvoering van die wet

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 23, onderdeel b, 26, eerste en tweede lid, 33, derde lid, 41, derde en vierde lid, en 65, tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit,

Besluit:

§ 3. Minimaal vereist inkomen en minimum-inkomensijkpunten

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet, ten minste gelijk moet zijn, is per 1 januari 2001:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: f 23 800;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: f 29 900;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: f 23 900 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: f 29 750.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, per 1 januari 2001 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: f 23 800;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: f 29 900;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: f 23 900 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: f 29 750.

§ 5. Hypotheekvormen en rentevaste periode

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor een primaire toekenning van een eigenwoningbijdrage als bedoeld in artikel 23, aanhef, van de wet wordt de hypothecaire lening afgesloten in de vorm van een:

 • a. annuïteitenhypotheek;

 • b. lineaire hypotheek;

 • c. spaarhypotheek, of

 • d. combinatie van hypotheekvormen als bedoeld onder a, b en c.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor een primaire toekenning van een eigenwoningbijdrage als bedoeld in artikel 23, aanhef, van de wet wordt de hypothecaire lening afgesloten met een rentevaste periode van 15 jaar of langer.

§ 6. De normrente en de spaarpremie

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de wet, is gelegen voor 1 april 2001: 6,9.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen voor 1 april 2001: f 83.

§ 9. Herrekening netto inkomen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het netto inkomen over de eerste kalendermaand van het desbetreffende bijdragetijdvak wordt herrekend door:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: dat netto inkomen te vermenigvuldigen met een factor die wordt verkregen door het betrokken minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, te delen door een bedrag dat gelijk is aan de netto uitkering voor alleenstaanden krachtens de Wet werk en bijstand zonder inbegrip van de daarover berekende vakantietoeslag, vermeerderd met € 22;

  • b. voor een tweepersoonshuishouden: dat netto inkomen te vermenigvuldigen met een factor die wordt verkregen door het betrokken minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, te delen door een bedrag dat gelijk is aan de netto uitkering voor gehuwden krachtens de Wet werk en bijstand zonder inbegrip van de daarover berekende vakantietoeslag, vermeerderd met € 22;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: dat netto inkomen te vermenigvuldigen met een factor die wordt verkregen door het betrokken minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, verminderd met het in onderdeel c van dat artikel genoemde bedrag, te delen door een bedrag dat gelijk is aan de netto uitkering voor alleenstaanden krachtens de Algemene Ouderdomswet zonder inbegrip van de daarover berekende vakantietoeslag, vermeerderd met € 22, en

  • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: dat netto inkomen te vermenigvuldigen met een factor die wordt verkregen door het betrokken minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, verminderd met het in onderdeel d van dat artikel genoemde bedrag, te delen door een bedrag dat gelijk is aan de netto uitkering voor gehuwden krachtens de Algemene Ouderdomswet zonder inbegrip van de daarover berekende vakantietoeslag, vermeerderd met € 22.

 • 2 De factoren, bedoeld in het eerste lid, worden op één decimaal afgerond.

§ 10. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Gewenningssubsidieregeling eigenwoningbezit wordt ingetrokken.

 • 2 Indien de peildatum, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Gewenningssubsidieregeling eigenwoningbezit is gelegen voor of op 31 december 2000 wordt de aanvraag om een koopgewenningssubsidie, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van die regeling, afgedaan overeenkomstig die regeling, zoals deze luidde op 31 december 2000, behoudens het derde lid.

 • 3 Voor de toepassing van artikel 17 van de Gewenningssubsidieregeling eigenwoningbezit wordt uitgegaan van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals deze luidde op 31 december 2000. In afwijking van artikel 19, vierde lid, tweede volzin, van die regeling geschiedt de herrekening van het netto bedrag van de subsidie krachtens die regeling naar het uit te betalen bruto bedrag door dat netto bedrag te verhogen met een bedrag dat gelijk is aan de belasting die op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 over de koopgewenningssubsidie zal moeten worden betaald.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevordering eigenwoningbezit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2000

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina