Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-03-2007

Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet LNV-subsidies

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

1

[Vervallen per 01-04-2007]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet LNV-subsidies bepaalde worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. de ambtenaren van de dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • c. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • d. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2

[Vervallen per 01-04-2007]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 april 1998 (Stcrt. 1998, nr. 66), nr. J. 982827, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen, wordt ingetrokken.

3

[Vervallen per 01-04-2007]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juli 1998 (Stcrt. 1998, nr. 144), nr. J986943, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij, wordt ingetrokken.

4

[Vervallen per 01-04-2007]

Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 november 1998 (Stcrt. 1998, nr. 218), nr. TRCJZ/1998/969, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer, wordt ingetrokken.

5

[Vervallen per 01-04-2007]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 november 1997 (Stcrt. 1997, nr. 227), nr. J9711459, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor het Stimuleringskader, wordt ingetrokken.

6

[Vervallen per 01-04-2007]

Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juli 2000 (Stcrt. 2000, nr. 144), nr. TRCJZ/2000/9847, houdende de aanwijzing van toezichthouders voor de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000, wordt ingetrokken.

7

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt bekend gemaakt.

8

[Vervallen per 01-04-2007]

De besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet LNV-subsidies.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 14 december 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina