Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Maastricht

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 02-11-2001 t/m 23-12-2008

Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Maastricht

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het luchtvaartterrein Maastricht bij besluit van 25 oktober 1994 (Stcrt. 1994, 227) is aangewezen, alsmede een geluidszone als bedoeld in artikel 25a van de Luchtvaartwet voor het luchtvaartterrein is vastgesteld;

Overwegende dat voornoemd besluit bij besluit van 28 april 2000 (Interim-aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht, Stcrt. 2000, 90) is gewijzigd en dat daarbij de jaarcontour 1995 als 35 Ke-geluidszone voor het luchtvaartterrein is vastgesteld;

Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Limburg en de gemeenten Beek, Maastricht en Meerssen;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

Er is een Commissie als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Luchtvaartwet ingesteld bij het luchtvaartterrein Maastricht, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. één vertegenwoordiger van de provincie Limburg;

  • b. twee vertegenwoordigers van de gemeente Beek, twee vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht en twee vertegenwoordigers van de gemeente Meerssen, waarvan per gemeente ten minste één als vertegenwoordiger van in die gemeente woonachtige omwonenden van het luchtvaartterrein Maastricht kan worden beschouwd;

  • c. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de exploitant van het luchtvaartterrein Maastricht;

  • d. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de gebruikers van luchtvaartuigen, welke geregeld op het luchtvaartterrein Maastricht landen en daarvan opstijgen;

  • e. ten hoogste twee door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen vertegenwoordigers;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • h. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.

 • 2 De entiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met h, kiezen elk hun vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) en stellen de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 3 De Commissie wijst een voorzitter aan.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie voert overleg en geeft voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Maastricht.

 • 2 De Commissie kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden gehoord inzake:

  • a. de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

  • b. de vaststelling van het gebruiksplan, bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

  • c. maatregelen en voorschriften met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Maastricht alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften.

 • 3 De Commissie kan de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen doen inzake de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Maastricht.

 • 4 Ten behoeve van de in dit artikel omschreven taken is door de Commissie een stichting opgericht met als taak luchtvaartklachten rond het luchtvaartterrein Maastricht te behandelen. De Commissie vormt het algemeen bestuur van deze stichting en houdt deze stichting in stand.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar taken.

 • 2 De Commissie stuurt jaarlijks vóór 1 april aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een door de Commissie vastgesteld verslag over de inhoud van haar werkzaamheden en de wijze waarop zij deze taken in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd.

 • 3 De Commissie stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende kalenderjaar en zendt deze uiterlijk vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting is bedoeld ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 4 De commissie zendt jaarlijks vóór 1 april van ieder jaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een verantwoording over de door de commissie bestede gelden van het voorafgaande kalenderjaar. Indien de bestedingen van de commissie een nader te bepalen bedrag te boven gaan dient de verantwoording te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

De naam van de Commissie luidt: `Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Maastricht'.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2008]

De beschikking van 16 november 1982, nr. LV/L 25760, houdende instelling van een commissie als bedoeld in artikel 28 van de Luchtvaartwet voor het luchtvaartterrein Maastricht alsmede het besluit houdende wijziging samenstelling Commissie Milieuhygiëne luchtvaartterrein Maastricht van 1 juli 1996, nummer LI/MZ/96.700204 worden ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Maastricht.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Maastricht en Meerssen en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

directeur Luchtvaartbeleid

,

J.P.J.M. Remmen

Terug naar begin van de pagina